Модулен проект "Творческо писане и приложна есеистика"

„Творческо писане и приложна есеистика“ – модулен проект по български език и литература. Този проект e предвиден за две години и е предназначен за ученици от 10, 11 и 12 клас. Има за цел да подпомогне, допълни и усъвършенства общообразователната подготовка  в създаването на текстове с акцент върху творческия елемент и приложната есеистика. Развива уменията за изразяване на собствено мнение по различни актуални проблеми в  писмени  и устни форми. Показва техники  с помощта на които се постига точен и художествен изказ.Този формат подпомага успешната подготовка за зрелостен изпит, за всички видове конкурсни изпити по български език, право, политически науки, медии и журналистика, връзки с обществеността, книгоиздаване и други дисциплини, при кандидатстване за работа и участие в проекти, изискващи отлично познаване на книжовните норми.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

  • Създаване на умения за изразяване на собствено мнение по различни актуални проблеми в различни писмени форми чрез подбор на техники
  • Изграждане на умения за логическа и реторическа защита на тези чрез силата на аргументи и съответстващи на тях разсъждения
  • Усъвършенстване на  познанията  и уменията за прилагането на практика на книжовните норми
  • Чрез система от упражнения и творчески задачи усъвършенстване на уменията за креативно писане и подготовка за участие във форуми, олимпиади, състезания, творчески срещи, дебати и др.
  • Запознаване с изискванията и задачите за зрелостни и конкурсни изпити, за кандидатстване за работа, за участие в проекти – наши и чужди програми и целенасочена подготовка за тях
  • Обогатяване на езика и повишаване на езиковата култура

Проектът включва 6 модула. След всеки етап се провеждат изпити и най-добрите двама се обучават безплатно. За всяко постигнато ниво участниците получават сертификати, а в края на обучението и атестат за участие в благотворителна дейност, какъвто се изисква при кандидатстване в чужбина. Занятията се провеждат в малки групи, в конкурентна среда. Предвидени са практики, срещи с представители на различни катедри от ВУЗ, с писатели, поети, драматурзи и сценаристи.

Първи модул: „Езикът и красотата на речта“ се занимава с особеностите на креативното писане, запознава участниците с изискванията за създаване на есе и други творчески  конкурсни писмени текстове на различна тематика. Обобщава, систематизира и усъвършенства знанията за езиковите и стилистични норми. Обръща внимание на чистотата и красотата на книжовния език, на обогатяване на езиковия изказ и др.

Втори модул: „Български език и литература и езикова култура“ запознава участниците с изикванията за писмените и устни конкурсни изпити по медии и журналистика, политически науки, право, връзки с обществеността, европеистика, библиотекарство и книгоиздаване. Изгражда умения за създаване на цялостен и завършен писмен текст по зададена тема в свободно избрана от автора прозаична форма и достатъчен за пълноценното разгръщане на замисъла обем. Подготовката за събеседване включва обсъждане на актуални обществено-политически, икономически и културни събития, отразявани в българския периодичен печат, радиото, телевизията и интернет , много практически упражнения за усъвършенстване на комуникативните умения, както и за подобряване на обществено-политическата информираност и езикова култура.

Трети модул: „Държавен зрелостен изпит“ се занимава с основните изисквания и задачи, тестове и упражнения за създаване на писмени авторски текстове на базата на изученото по български език и литература в среден курс.

Четвърти модул: „Публицистика и аналитично изложение“ обръща специално внимание на публицистичното изложение по значим обществен проблем с авторско творческо присъствие без ограничение на журналистическия жанр, необходимо за по-голямата част от предстоящите конкурси. Занимава се целенасочено с аналитичното изложение и коментар по дискусионно зададен проблем.

Пети модул: „Подготовка за участие в проекти и кандидатстване за работа“- участниците се запознават с необходимите условия, изисквания, примерни документи – молба, СV, портфолио, видео-визитка, интервю за работа, както и с етапите при подготовка и включване в проект - как се подготвя, разработва и оформя идеен проект, проекто предложение и молба за подкрепа от фондация, асоциация, корпорация, правителствена или междуправителствена организация или лице и др.

Шести модул: „Творческо писане“ включва широк диапазон от творчески задачи, свързани с изискванията, техники и практики за създаване на творчески литературни и драматургични форми - лирика, разказ, новела, роман, театрална пиеса и киносценарий. Предвидени са творчески срещи с представители на различните жанрове, литературни четения, авторски рецитали, сценично четене, театрална постановка и други.

Краен срок за подавне на документи:


Изпит за проверка и оценка на входното ниво: есе (свободна тема) не е необходима предварителна подготовка! : в 9:30ч в Център за млади таланти, град Бургас – пл. „Атанас Сиреков“ 4

Начало на занятията:


Формуляр за кандидатстване (MS Word format) моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org