Модулен проект по английски език "English as a key for unlocking development opportunities"

Най-новият ни модулен проект по английски език „English as a key for unlocking development opportunities “ е съобразен с  изискванията на европейската езикова рамка за усъвършенстване и специализиране на езиковата подготовка. Предвиден е за изявени ученици от 8, 9, 10 клас на езиковите училища и паралелките с разширено изучаване на чужди езици от гр. Бургас и региона, които желаят да го усвоят като втори западен на ниво езиково училище. Има за цел задълбочена  подготовка за езиковите нива B1 – B2, която да им даде възможност да защитят сертификатите на програмите Кеймбридж FCE и Cambridge Advanced, подготвя ги по желание и за други изпити и сертификати на английски език като TOEFL, IELTS и др., както и за държавния зрелостен изпит. Проектът е авторски и участниците получават всички необходими материали от преподавателя. Учебната програма включва изпреварващо и надстройващо обучение с оглед повишаване на уменията за практическо овладяване и прилагане на английския език в различни комуникативни ситуации, както и усъвършенстване на тези за креативност при  създаването на текстове и е предвидена за две учебни години. Обучението се провежда по най-новите интерактивни методи и техники. Състои се от 8 модула. Всяко езиково ниво се осъществява в два модула. Обучението се извършва в малки групи, при отлични условия, от висококвалифицирани преподаватели. Преди първо ниво се провежда входящ тест и кратко интервю, за които не е необходима предварителна подготовка. Предимство при кандидатстване имат отлично представилите се на олимпиади, езикови и междуезикови състезания и конкурси. Завършилите го успешно могат да специализират и усъвършенстват уменията си на нива С1 (Advanced) и С2 (Proficiency) в проекта „Language & Occupation“ без да полагат изпит.

ЦЕЛИ  и ЗАДАЧИ

 • Да  развива целенасочено всички основни умения, свързани с познаването и ползването на чуждия език, а именно: говорене, четене, слушане и писане чрез активно използване на интерактивни методи  и аудиовизуални средства.
 • Да обогатява речниковия запас чрез тематично надграждане с нова лексика, идиоматични и разговорни   изрази
 • Да усъвършенства уменията за свободно използване на езика в различни сфери и ситуации
 • Да съдейства за подобряване на писмената култура и усъвършенствуване на уменията за творческо писане и създаване на авторски текстове
 • Да разширява езиковата и обща култура, да усъвършенства  ценностната система на участниците
 • Да ги подготвя за успешно представяне на олимпиади, езикови и междуезикови състезания и конкурси, за изпити за сертификати ,зрелостни и кандидат-студентски изпити,  за  избраната професионална област
 • Да усъвършенства уменията за свободна реч  и презентиране пред публика и камера
 • Е-Enjoy learning
 • N-Never give up
 • G-Go ahead
 • L-Learn a lot
 • I-It will open doors for you
 • S-Study hard to
 • H-Have a better future

 

Ниво B1  Intermediate

Първи модул: "Improve your English skills" надгражда лексика и граматика чрез разширяване на тематиката. Целта е доразвиване на уменията за разбиране на съществени моменти, на адекватна реакция на зададени въпроси по текст (прочетен или чут по радио, телевизия), както и усъвършенстване на такива за водене на  последователен разговор или интерпретация по определена тема, свързана със случка, преживяване и др. в това число и в писмен вариант. Изпитна задача: Диалог и интерпретация по определена тема


Втори модул: "Practical skills in the English language" запознава участниците със стандартни езикови техники, характерни за международните изпити по английски език. Изпитна задача – тест за сертификат по международните стандарти за това ниво.


Ниво B2  Upper-Intermediate
Трети модул: "Make further progress in English"
задълбочава знанията и езиковите умения за посоченото ниво. Започва целенасочена подготовка за изпитите на Cambridge – First/Advanced в зависимост от потребностите на участниците. Целта е усъвършенстване на непринуденото общуване (писмено и говоримо) и разширяване на контактите с хора, чийто майчин език е английския. Участниците трябва да се научат свободно да представят и защитават своите гледни точки, да изказват мнения, да защитават позициите си. Тренират се езикови техники с много тестове и упражнения за разбиране, писане и говорене. Изпитна задача: тест и дебат по избрана тема

Четвърти модул: "Passing Cambridge English exams together" подготвя последователно участниците за поредния сертификат по програмите на Асоциация Кеймбридж, като ги запознава с изискванията  на базата на изпитни задачи и тестове. Изпитна задача - пробен изпит за сертификат, съобразен с ниво В2.

Автори и ръководител: Румяна Демирева - с правоспособност да подготва и провежда всички видове изпити за сертификати по английски език.

 

Формуляр за кандидатстване (MS Word format)   изпращайте на info@forbgkids.org

Календар

-
Моден конкурс за най-оригинален летен тоалет

-
Модулни проекти на Център за млади таланти