Протокол

Протокол от IV-та областна олимпиада по информатика и информационни технологии, гр. Бургас, 2018 г.

Днес, 26.03.2018 г. в 11:00 часа, в офиса на Фондация „Шанс за децата на България“, находящ се в гр. Бургас, пл. „Ат. Сиреков” № 4, във връзка с проведената олимпиада по информатика „Успехът идва с правилния избор. Инвестирай в бъдещето си!“, организирана съвместно от Фондация „Шанс за децата на България“ и Бургаски свободен университет, се проведе заседание на комисията, в състав: председател: Весела Вангелова, членове: доц. д-р Веселина Жечева, Александър Иванов. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 20.03.2018 г. Освен членовете на комисията присъства, без право на глас - г-жа Елена Янева Янева, в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Председателят на комисията – Весела Вангелова обобщи, че до 22 март 2018 г. са подадени общо 82 заявления за участие в олимпиада по информатика „Успехът идва с правилния избор. Инвестирай в бъдещето си!”. Г-жа Вангелова уточни, че след 22 март 2018 г. не са постъпили заявления за участие в олимпиадата. Председателят на комисията докладва, че общо 68 ученика са взели участие в олимпиадата, като участниците са били разделени в три възрастови групи, а именно: първа група – ученици от 4, 5 и 6 клас, включително, във втора група са се съревновавали ученици от 7, 8 и 9 клас, включително, а в трета – ученици от 10, 11 и 12 клас включително. И в трите възрастови групи участниците са се съревновавали в два етапа – тест по информационни технологии и решаване на задача от областта на информатиката. Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с работите на всичките 68 участника в олимпиадата, и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност. След обстойна проверка на тестовете и решените задачи на всички 68 участника в олимпиадата, комисията състави следното класиране на участниците във всяка една възрастова група. От представените резултати комисията единодушно определи следните победители в трите възрастови групи  по олимпиадата по информационни технологии, както следва:


Първа възрастова група – участници от 4 до 6 клас

  • ПЪРВО МЯСТО: Николай Георгиев Георгиев от СУ „Йордан Йовков“, 4 клас, общ резултат 78т.
  • ВТОРО МЯСТО: Христофор Парсалиди, ОУ „П. Р. Славейков“, 6 клас, общ резултат 56 т.
  • ТРЕТО МЯСТО: Александър Пламенов Мавров, ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, 5 клас, общ резултат 53 т.

Втора възрастова група – участници от 7 до 9 клас

  • ПЪРВО МЯСТО: Любомир Веселинов Марински, ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, 9 клас, общ резултат 90т.
  • ВТОРО МЯСТО: Владимир Михаилович Завялов, ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, 8 клас, общ резултат 88т.
  • ТРЕТО МЯСТО : Мирослав Костадинов Патрашков, ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, 9 клас, общ резултат 83т.

Трета възрастова група – участници от 10 до 12 клас

  • ПЪРВО МЯСТО: Веселин Калоянов Караганев, ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, 11 клас, общ резултат 90 т.
  • ВТОРО МЯСТО: Иван Ников Апостолов, ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, 11 клас, общ резултат 88т.
  • ТРЕТО МЯСТО: Божидар Тончев Алдинов, ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, 10 клас, общ резултат 78 т.

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат медали и грамоти на Фондацията, определени за победителите. Поради изчерпвaне на дневния ред на заседа нието на комисията, заседанието се закри в 16:00 часа. Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.