Награди, стипендии и отличия

Проeктът "Награди, стипендии и отличия 2021" има за цел подпомагане обучението и изявите на талантливи деца и младежи в областта на точните и хуманитарни науки, изкуството, технологиите като етап от процеса на непрекъснато обучение, възпитание и развитие.

За единадесета поредна година обявяваме следните индивидуални награди и отличия за талантливи деца и младежи:

 • Две парични награди в размер до 600 лева за талантливи деца/младежи с ограничени финансови възможности, постигнали особени успехи в областта на науката или изкуството през учебната 2020/2021. Кандидатите в тази категория трябва да представят и удостоверение за финансовото състояние на родителите си за една година назад.
 • Една парична награда в размер до 500 лева за идея за иновативен проект в областта на екологията, науката, технологиите или изкуството.
 • Две индивидуални парични награди в размер до 550 лева за отлично представяне на национални или международни олимпиади, конкурси, състезания и други през учебната 2020/2021.
 • Приз „Шанс за млади таланти” за 2021 г.: Призът на Фондацията се връчва еднократно за календарна година за постигнати особено високи успехи в областта на науката и/или изкуството през учебната 2020/2021. Призът има за цел да стимулира развитието на млади таланти и да подпомогне участието им в престижни форуми на международно ниво.


Кандидатите трябва да отговорят на следните условия:

 • Първенци с отличен успех, класирали се от първо до трето място на национални конкурси, олимпиади, състезания на областно и национално ниво през учебната 2020/2021;
 • Редовни студенти и ученици от 6 до 20 години, класирали се от първо до трето място на международни олимпиади, състезания и конкурси;
 • Деца и младежи от 6 до 20 години с изключителни постижения и/или изяви национално или международно ниво.

Кандидатите, които отговарят на изискванията, изпращат на имейл info@forbgkids.org не по-късно от 30 септември 2021 година следните документи:

 • Формуляр за кандидатстване за програмата „Награди, стипендии и отличия“;
 • Кратко есе от кандидата, свързано с интересите и областта от науката, изкуството или технологиите, за която кандидатства;
 • Описание на наградите и отличията за учебната 2020/2021 год.;
 • Копие от документа/и, удостоверяващ/и класирането в национални и международни научни форуми и олимпиади;
 • Документ, заверен в съответното учебно заведение, съдържащ информация за успеха на кандидата или копие от бележника на ученика;
 • Служебна бележка за доходите, издадена от работодател и/или документ, доказващ, че родителят е безработен (в случаите, когато се кандидатства за награда за ученик или студент с ограничени финансови възможности);
 • Попълнена, подписана и сканирана декларация за поверителност на личните данни. Ако кандидатът е пълнолетен/пълнолетна, полето "Законен представител на ..." се оставя непопълнено.

Не се приемат документи, които удостоверяват единствено участие в даден турнир, състезание или олимпиада или документи, удостоверяващи получаването на поощрителни награди. Всички приложени документи трябва да са на български език и на кирилица, като документи, които са на чужд език, трябва да бъдат придружени с официален превод на български език.

Очакваме вашите кандидатури до 30 септември 2021 г. Ще се разглеждат само кандидатури, които отговарят на описаните по-горе критерии. Децата и младежите, които ще получат награда или стипендия, се определят от комисия, назначена от Председателя на Фондацията.


Формуляр за кандидатстване

Формуляр за категория "проекти"

Декларация за поверителност на личните данни

Моля, изпращайте документите на info@forbgkids.org