Протокол от заседанието на журито

П Р О Т О К О Л


Днес, 09.12.2015 г. в 16 часа, в офиса на Фондация „Шанс за децата на България“, находящ се в гр. Бургас, пл. „Ат. Сиреков” № 4, се проведе заседание на комисията по обявения от Фондацията литературен конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2015”, на тема „Красотата е моментна вечност”, в състав: Росен Друмев, Димка Ташкова, Любов Джунгурова, Диана Саватева, Пепа Божкова, Янчо Чолаков и Костадинка Недялкова. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 2.11.2015 г.
Освен членовете на комисията присъства, без право на глас, г-жа - Ирина Георгиева Михайлова, в качеството на секретар на заседанието на комисията.
Г-жа Димка Ташкова, председател на журито обобщи, че до 5 декември 2015 г., срокът посочен от Фондацията са постъпили общо 14 есета и разкази по литературния конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2015”, на тема „Красотата е моментна вечност”. Г-жа Ташкова уточни, че след този срок не са постъпили допълнителни есета. Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с всичките 14 кандидатури и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност.
Г-жа Ташкова отново припомни на членовете на комисията критериите, определени в заповед от 2.11.2015 г.
Членовете на комисията пристъпиха към разглеждането на кандидатурите. След задълбочено разглеждане на всички кандидатури, оценени с „отлично“ и „много добре“, комисията единодушно определи победителите в литературния конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2015”, на тема „Красотата е моментна вечност” а именно:

 

  • Първо място – Ралица Любомирова Арнаудова, на 18 години, град Бургас, с парична награда в размер на 300 лева, безплатно участие в модул на проект по избор от Център за млади таланти и грамота;
  • Второ място – Габриела Иванова Михова, на 16 години, град Бургас, с предметна награда – книги на стойност 70 лева, безплатно участие в модул на проект по избор от Център за млади таланти и грамота;
  • Трето място - Христина Георгиева Анастасова, на 18 години, село Коларово, община Петрич с предметна награда – книги на стойност 50 лева, безплатно участие в модул на проект по избор от Център за млади таланти и грамота;
  • Поощрителна награда на журито - Диана Иванова Ралева, на 16 години, град Бургас, с предметна награда осигурена от издателство "Божич" и грамота.


Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат наградите на Фондацията по литературния конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2015”.
Журито единодушно взе решение да не предоставя писмени или устни рецензии относно творбите на децата, както и творбите на деца, които не са наградени не подлежат на повторно разглеждане.
Председателят на Фондацията благодари на всички членове на журито за участието им в този конкурс.
Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.