Протокол

Протокол от II-ра Олимпиада по информационни технологии, гр. Бургас, 2016


Днес, 28.03.2016г. в 09,00 часа, в офиса на Фондация „Шанс за децата на България“, находящ се в гр. Бургас, пл. „Ат. Сиреков” № 4, във връзка с проведената олимпиада по информатика „От новите технологии към технологията на успеха във всичко“, организирана съвместно от Фондация „Шанс за децата на България“ и Бургаски свободен университет, се проведе заседание на комисията, в състав: председател: доц. д-р Радостин Долчинков, доц. д-р Веселина Жечева, Милена Георгиева, Весела Вангелова - членове. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 20.03.2016г. Освен членовете на комисията присъства, без право на глас - г-жа Ирина Георгиева Михайлова, в качеството на секретар на заседанието на комисията.
Председателят на комисията – доц.д-р Радостин Долчинков обобщи, че до 20 март 2016 г. са подадени общо 20 заявления за участие в олимпиада по информатика „От новите технологии към технологията на успеха във всичко”. Г-н Долчинков уточни, че след 20 март 2016 г. не са постъпили заявления за участие в олимпиадата. Председателят на комисията докладва, че общо 18 ученика са взели участие в олимпиадата, като участниците са били разделени в две възрастови групи, а именно: първа група – ученици от 9 и 10 клас, включително, а във втора група са се съревновавали ученици от 11 до 12 клас, включително. И в двете възрастови групи участниците са се съревновавали в два етапа – тест по информационни технологии и решаване на задача от областта на информатиката. Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с работите на всичките 18 участника в олимпиадата, и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност. След обстойна проверка на тестовете и решените задачи на всички 18 участника в олимпиадата, комисията състави следното класиране на участниците във всяка една възрастова група. От представените резултати комисията единодушно определи следните победители в двете възрастови групи  по олимпиадата по информационни технологии, както следва:

Първа възрастова група – участници от 9 до 10 клас вкл.

  • ПЪРВО МЯСТО: Веселин Караганев от ПМГ „Акад. Н. Обрешков”, 9клас с общ резултат от 96т.;
  • ВТОРО МЯСТО: Димо Димов от ПМГ „Акад. Н. Обрешков”, 10 клас с общ резултат от 92т.;
  • ТРЕТО МЯСТО: Калоян Терзиев от ПМГ „Акад. Н. Обрешков”, 10 клас и Венелин Пендев от ПМГ „Акад. Н. Обрешков”, 10 клас с общ резултат от 90т.

Втора възрастова група – участници от 11 и 12 клас, вкл.

ПЪРВО МЯСТО: Калоян Манолов от ПМГ „Акад. Н. Обрешков” 12 клас, с общ резултат от 94т.;
ВТОРО МЯСТО: Стамен Русинов от ПМГ „Акад. Н. Обрешков” 12 клас, с общ резултат от 76т.;
ТРЕТО МЯСТО : Дарина Георгиева от ПМГ „Акад. Н. Обрешков” 12 клас, с общ резултат от 62т.

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат наградите на Фондацията, определени за победителите от проведената олимпиада по информатика. Поради изчерпвaне на дневния ред на заседанието на комисията, заседанието се закри в 15.30 часа.
Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.