Протокол от заседанието на журито

П Р О Т О К О Л

Днес, 08.12.2016 г. в 17:30 часа, в офиса на Фондация "Шанс за децата на България", находящ се в гр. Бургас, пл. „Ат. Сиреков” № 4, се проведе заседание на комисията по обявения от Фондацията Национален литературен конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2016”, на тема „Горе от върха светът е твърде малък”, в състав: Любов Джунгурова, Диана Саватева, Елка Василева, Костадинка Недялкова и Димка Ташкова. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 2.11.2016 г.
Освен членовете на комисията присъства, без право на глас, г-жа Пепа Николаева Николова, в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Г-жа Любов Джунгурова, председател на журито обобщи, че до 7 декември 2015 г., срокът посочен от Фондацията са постъпили общо 47 есета за литературния конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2016”, на тема „Горе от върха светът е твърде малък”. Г-жа Джунгурова уточни, че след този срок не са постъпили допълнителни есета. Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с всичките 47 кандидатури и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност.
Г-жа Джунгурова отново припомни на членовете на комисията критериите, определени в заповед от 2.11.2016 г.
Членовете на комисията пристъпиха към разглеждането на кандидатурите. След задълбочено разглеждане на всички кандидатури, оценени с "отлично" и "много добре", комисията единодушно определи победителите в Националния литературен конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2016”, на тема „Горе от върха светът е твърде малък” а именно:

  • Първо място –  Кристина Костова Кирова, на 16г., град Бургас, с парична награда, безплатно участие в модул на проект по избор на Център за млади таланти и грамота;
  • Второ място – Мария Недялкова Андреева, на 17г., град Бургас, с предметна награда, безплатно участие в модул на проект по избор от Център за млади таланти и грамота;
  • Трето място – Александрина Бойчева Найденова, на 18г., с. Крива бара, общ.Брусарци, обл.Монтана, с предметна награда и грамота;
  • Поощрителна награда на журито - Елица Светозарова Ангелова, на 16г., гр. Враца, с предметна награда и грамота.


Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат наградите на Фондацията от Националния литературен конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2016”. Журито единодушно взе решение да не предоставя писмени или устни рецензии относно творбите на децата, както и творбите на деца, които не са наградени не подлежат на повторно разглеждане.
Председателят на Фондацията благодари на всички членове на журито за участието им в този конкурс. Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.