Протокол

Протокол от III-та олимпиада по информационни технологии, гр. Бургас, 2017

Днес, 28.03.2017г. в 09:00 часа, в офиса на Фондация "Шанс за децата на България", находящ се в гр. Бургас, пл. „Ат. Сиреков” № 4, във връзка с проведената олимпиада по информатика "С креативност и иновативно мислене по пътя към успеха", организирана съвместно от Фондация "Шанс за децата на България" и Бургаски свободен университет, се проведе заседание на комисията, в състав: председател - доц. д-р Веселина Жечева, Милена Георгиева, Весела Вангелова - членове. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 20.03.2017г. Освен членовете на комисията присъства, без право на глас - г-жа Пепа Николаева Николова, в качеството на секретар на заседанието на комисията.
Председателят на комисията – доц. д-р Веселина Жечева обобщи, че до 23 март 2017 г. са подадени общо 29 заявления за участие в олимпиада по информатика "С креативност и иновативно мислене по пътя към успеха". Г-жа Жечева уточни, че след 23 март 2017 г. не са постъпили заявления за участие в олимпиадата. Председателят на комисията докладва, че общо 16 ученика са взели участие в олимпиадата, като участниците са били разделени в две възрастови групи, а именно: първа група – ученици от 9 и 10 клас, включително, а във втора група са се съревновавали ученици от 11 до 12 клас, включително. И в двете възрастови групи участниците са се съревновавали в два етапа – тест по информационни технологии и решаване на задача от областта на информатиката. Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с работите на всичките 16 участника в олимпиадата, и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност. След обстойна проверка на тестовете и решените задачи на всички 16 участника в олимпиадата, комисията състави следното класиране на участниците във всяка една възрастова група. От представените резултати комисията единодушно определи следните победители в двете възрастови групи  по олимпиадата по информационни технологии, както следва:

Първа възрастова група – участници от 9 до 10 клас вкл.

  • ПЪРВО МЯСТО: Веселин Караганев от ПМГ „Акад. Н. Обрешков”, 10клас с общ резултат от 95т.;
  • ВТОРО МЯСТО: Любомир Марински от ПМГ „Акад. Н. Обрешков”, 8 клас с общ резултат от 87,5т.;
  • ТРЕТО МЯСТО: Иван Апостолов от ПМГ „Акад. Н. Обрешков”, 10 клас  с общ резултат от 87т.

 

Втора възрастова група – участници от 11 и 12 клас, вкл.

  • ПЪРВО МЯСТО: Калоян Гюрганин от Търговска Гимназия гр.Бургас 11 клас, с общ резултат от 60т.;
  • ВТОРО МЯСТО: Димитър Димитров от ПГЧЕ „Васил Левски” 11 клас, с общ резултат от 55т.;
  • ТРЕТО МЯСТО: Калин Ангелов  от ПМГ „Акад. Н. Обрешков” 11 клас, с общ резултат от 48т.

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат наградите на Фондацията, определени за победителите от проведената олимпиада по информатика. Поради изчерпвaне на дневния ред на заседанието на комисията, заседанието се закри в 15.30 часа.
Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.