Протокол от заседанието на журито

П Р О Т О К О Л

Днес, 14.12.2017 г. в 19:30 часа, в офиса на Фондация "Шанс за децата на България", находящ се в гр. Бургас, пл. „Ат. Сиреков” № 4, се проведе заседание на комисията по обявения от Фондацията литературен конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2017”, на тема „Изпитание ли е талантът?”, в състав: Костадинка Недялкова, Даниела Денева, Елка Стоянова, Десислава Генева, Любов Джунгурова и Димка Ташкова. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 06.12.2017г.
 

Освен членовете на комисията присъства, без право на глас, г-жа – Пепа Николаева Николова, в качеството на секретар на заседанието на комисията. Г-жа Костадинка Недялкова, председател на журито обобщи, че до 8 декември 2017 г., срокът посочен от Фондацията са постъпили общо 150 есета за Националния литературен конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!”, на тема „Изпитание ли е талантът?”. Г-жа Недялкова уточни, че след този срок не са постъпили допълнителни есета. Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с всичките 150 кандидатури и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност.

Г-жа Недялкова отново припомни на членовете на комисията критериите, определени в заповед от 06.12.2017г. Членовете на комисията пристъпиха към разглеждането на кандидатурите. След задълбочено разглеждане на всички кандидатури, оценени с „отлично“ и „много добре“, комисията единодушно определи победителите в литературния конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!”, на тема „Изпитание ли е талантът?” а именно:

  • Първо място –  Виктория Тодорова Филипова, на 16г., от гр. Варна, с парична награда и грамота;
  • Второ място – Ралица Атанасова Картунова, на 16г., от гр. Варна, с предметна награда и грамота;
  • Трето място – Любомира Петкова Димитрова, на 16г., от гр. Свищов, с предметна награда и грамота;
  • Поощрителна награда на журито – Фатме Хасан Мурад, на 16г., от с. Крилатица, обл. Кърджали, с предметна награда и грамота.

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат наградите на Фондацията по литературния конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2017”.

Журито единодушно взе решение да не предоставя писмени или устни рецензии относно творбите на участниците, както и творбите на деца, които не са наградени не подлежат на повторно разглеждане.

Председателят на Фондацията благодари на всички членове на журито за участието им в този конкурс.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.