Протокол

Протокол от Регионален онлайн конкурс за детска рисунка
на тема "Чудо по Коледа"

Днес, 11.12.2018 г. в 14:30 часа, в офиса на Фондация „Шанс за децата и природата на България“, находящ се в гр. Бургас, пл. „Ат. Сиреков” № 4, във връзка с проведения Регионален онлайн конкурс за детска рисунка на тема „Чудо по Коледа“, организиран от Фондация „Шанс за децата и природата на България“ и Център за млади таланти, се проведе заседание на комисията, в състав: председател: Таня Стоянова, членове: Елена Тодорова, Величка Колева. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 10.12.2018 г. Освен членовете на комисията присъства, без право на глас – г-жа Елена Янева Янева, в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Председателят на комисията – Таня Стоянова, обобщи, че до 7 декември 2018 г. са постъпили 130 творби. Г-жа Стоянова уточни, че след 7 декември 2018 г. не са постъпили рисунки за Регионален онлайн конкурс за детска рисунка на тема „Чудо по Коледа“. Председателят на комисията докладва, че общо 130 деца са взели участие в конкурса.  Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с творбите на всичките 130 участника в конкурса, и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност. След обстоен преглед на всички творби от различните възрастови групи, комисията единодушно определи следните победители в Регионален онлайн конкурс за детска рисунка на тема „Чудо по Коледа“:

Победител във възрастова група 6 г. – 8 г.:

  • Весела Вълчева, 6 г.

Победител във възрастова група 9 г. – 11 г.:

  • Бояна Тенева, 11 г.

Победител във възрастова група 12 г. – 14 г.:

  • Мария Куцарова, 12 г.

Победител в категория „Творба на публиката“:

  • Невена Иванова, 9г.

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат предметни и материални награди на Фондацията, определени за победителите от проведения Регионален онлайн конкурс за детска рисунка на тема „Чудо по Коледа“. Поради изчерпвaне на дневния ред на заседанието на комисията, заседанието се закри в 17.00 часа.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.