Протокол

П Р О Т О К О Л

Днес, 22.01.2019 г. в 10:30 часа, в офиса на Фондация "Шанс за децата и природата на България", находящ се в гр. Бургас, пл. "Ат. Сиреков" № 4, се проведе заседание на комисията по обявения от Фондацията литературен конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2018/2019", на тема "Моето писмо към България", в състав: Радослав Гизгинджиев, Десислава Николова, Елка Стоянова, Добрина Топалова, Керана Ангелова. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 10.12.2018 г.
Освен членовете на комисията присъства, без право на глас, г-жа – Пепа Николаева Николова, в качеството на секретар на заседанието на комисията.
Г-н Радослав Гизгинджиев, председател на журито, обобщи, че до 6 януари 2019 г., срокът посочен от Фондацията са постъпили общо 97 есета по литературния конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2018/2019", на тема "Моето писмо към България". Г-н Гизгинджиев уточни, че след този срок не са постъпили допълнителни есета. Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с всичките 97 кандидатури и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност.
Г-н Гизгинджиев отново припомни на членовете на комисията критериите, определени в заповед от 10.12.2018 г.
Членовете на комисията пристъпиха към разглеждането на кандидатурите. След задълбочено разглеждане на всички кандидатури, оценени с "отлично" и "много добре", комисията единодушно определи победителите в литературния конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2018/2019", на тема "Моето писмо към България", а именно:

 • Първо място –  Ралица Георгиева Шайкова, 18 г., от гр. Благоевград, с парична награда и грамота;
 • Второ място – Кристина Костова Кирова, 18 г. от гр. Бургас, с предметна награда и грамота;
 • Трето място – Калин Калинов Абрашев, 15 г. от гр. Чепеларе, с предметна награда и грамота;
 • Поощрителна награда на журито - Светислав Георгиев Тодоров, 16 г. от гр. София, с предметна награда и грамота.

Участниците, чиито творби са класирани да бъдат публикувани в книга, са:

 • Моника Чаушева – 19 г. от гр. София;
 • Росен Цаковски – 18 г. от гр. София;
 • Мария Сомлева – 15 г. от гр. София;
 • Георги Симеонов – 15 г. от гр. Дупница;
 • Ниляй Шериф – 15 г. от гр. Кърджали;
 • Елица Калева – 17 г. от гр. Пловдив;
 • Любомира Димитрова – 17 г. от гр. Свищов;
 • Надежда Георгиева – 18 г. от гр. Кърджали;
 • Габриела Йорданова – 16 г. от гр. Русе;
 • Стефани Ангелова – 16 г. от гр. Варна;
 • Василена Джамбазова – 18 г. от гр. Ловеч;
 • Симона Якимова – 16 г. от гр. Разград;
 • Радина Кирилова – 15 г. от гр. Видин;
 • Йоана Тодорова – 16 г. от гр. Айтос;
 • Габриела Александрова – 19 г. от гр. Провадия;
 • Галена Здравкова – 18 г. от гр. Кубрат;
 • Василена Ценова – 18 г. от гр. Бяла Слатина;
 • Валерия Попева – 17 г. от с. Яхиново, общ. Дупница;
 • Яна Чаушева – 16 г. от гр. Смолян;
 • Рафет Исмаилов – 18 г. от гр. Шумен;
 • Моника Минчева – 18 г. от гр. Пловдив;
 • Виктория Христова – 16 г. от гр. Благоевград;
 • Катерина Добрева – 15 г. от гр. Варна;
 • Естела Москова – 17 г. от гр. Кърджали.

Всички членове на комисията гласуваха изброените по-горе деца да получат наградите на Фондацията по литературния конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2018/2019".
Журито единодушно взе решение да не предоставя писмени или устни рецензии относно творбите на децата, както и творбите на деца, които не са наградени не подлежат на повторно разглеждане.
Председателят на Фондацията благодари на всички членове на журито за участието им в този конкурс.
Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.