Протокол

Протокол от
III регионален конкурс за детска поезия
на тема "Моят град" 2021 г.


Днес, 03.12.2021 г. в 10 часа, в офиса на Фондация "Шанс за децата и природата на България", находящ се в гр. Бургас, пл. "Ат. Сиреков" № 4, във връзка с проведения Регионален конкурс за за детска поезия на тема "Моят град", организиран от Фондация "Шанс за децата и природата на България" и Център за млади таланти, се проведе заседание на комисията, в състав: председател: Недялко Йорданова, членове: Яна Вълчева, Кети Папъшева. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от председателя на Фондацията със заповед от 22.11.2021 г. Освен членовете на комисията присъства, без право на глас – г-жа Елена Янева Янева, в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Председателят на комисията – Недялко Йорданов, обобщи, че до 26 ноември 2021 г. са постъпили 73 творби. Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с творбите на всичките 73 участници в конкурса, и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност. След обстоен преглед на всички творби от различните възрастови групи, комисията състави следното класиране на участниците. От представените резултати комисията единодушно определи следните победители в Регионален конкурс за детска поезия на тема "Моят град":

Победители във възрастова група 7г. – 8 г.:

 • I място – Никол Сигмянова, 8 г., ОУ "Св. Княз Борис I", гр. Бургас
 • II място – Калоян Карамитев, 8 г., ОУ "Антон Страшимиров", гр. Бургас
 • III място – Кристияна Вълчева, 8 г., ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Бургас

Победители във възрастова група 9 г. – 10 г.:

 • I място – Дария Димитрова, 9 г., ОУ "Любен Каравелов", гр. Бургас
 • II място – Ивана Филчева, 9 г., ОУ "Любен Каравелов", гр. Бургас
 • III място – Богомил Русев, 10 г., ОУ "Найден Геров", гр. Бургас

Победител във възрастова група 11 г. – 12 г.:

 • I място – Елисавета Милева, 11 г., СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Карнобат
 • II място – Лиа Неделчева, 11 г., СУ "Христо Ботев", гр. Карнобат
 • III място – Влад Никифоров, 11 г., СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Карнобат

Специалната награда на журито получава Николай Хаджистойчев на 12 г.

Поощрителни грамоти за отлично представяне получават:
В първа възрастова група:

 • Адриана Златева, 7 г., ОУ "П. Р. Славейков", гр. Бургас
 • Теодора Тодорова, 8 г., ОУ "Антон Страшимиров", гр. Бургас

Във втора възрастова група:

 • Петя Иванова, 9 г., ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Бургас

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат наградите на Фондацията, определени за победителите от проведения Регионален конкурс за детска поезия на тема "Моят град". Поради изчерпвaне на дневния ред на заседанието на комисията, заседанието се закри в 16.30 часа.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.