Протокол

П Р О Т О К О Л

Днес, 16.05.2022 г. в 9 часа, в офиса на Фондация "Шанс за децата и природата на България",  се проведе заседание на комисията по обявения от Фондацията конкурс за снимка или колаж на тема "Европа – това сме ние", в състав: Лилиана Славова, Пепа Николова, Габриела Славова. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 12.05.2022 г.

Освен членовете на комисията присъства, без право на глас, г-жа – Елена Янева, в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Г-жа Лилиана Славова, председател на журито, обобщи, че до 14.05.2022 г., срокът посочен от Фондацията, са постъпили общо 16 творби за конкуса. Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с всичките 16 кандидатури и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност.

Г-жа Славова отново припомни на членовете на комисията критериите, определени в заповед от 09.05.2022 г.

Членовете на комисията пристъпиха към разглеждането на кандидатурите. След задълбочено разглеждане на всички кандидатури, оценени с "отлично" и "много добре", комисията единодушно определи победителите във конкрурса, а именно:

  • Първо място  - Александра Карамихалева, 13 г., гр. Бургас
  • Второ място – Ивон Стефанова, 13 г., гр. Бургас
  • Трето място – Станислав Стаматов, 18 г., гр. Бургас

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе младежи да получат наградите на Фондацията по конкурс за снимка или колаж на тема "Европа – това сме ние". Журито единодушно взе решение да не предоставя писмени или устни рецензии относно творбите на младите автори, както и, че творбите на младежи, които не са наградени не подлежат на повторно разглеждане.

Председателят на Фондацията благодари на всички членове на журито за участието им в този конкурс.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.