Протокол

ПРОТОКОЛ

Днес, 18.02.2023 г. в 10:30 часа, в офиса на Център за млади таланти се проведе заседание на комисията по обявения от Центъра конкурс за рисунка на тема "Шарен ден", в състав: Златка Коева, Николай Петров, Елена Мазнева. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Центъра със заповед от 10.02.2023 г.

Освен членовете на комисията присъства, без право на глас, г-жа – Елена Янева Янева, в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Г-жа Златка Коева, председател на журито, обобщи, че до 15 февруари 2023 г., срокът посочен от Центъра са постъпили общо 176 творби по конкурса за рисунка тема "Шарен ден". Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с всичките 176 кандидатури и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност.

Г-жа Коева отново припомни на членовете на комисията критериите, определени в заповед от 10.02.2023 г.

Членовете на комисията пристъпиха към разглеждането на кандидатурите. След задълбочено разглеждане на всички кандидатури, оценени с "отлично" и "много добре", комисията единодушно определи победителите в конкурса за рисунка на тема "Шарен ден", а именно:

Възрастова група 6-8 г.:

 • Първо място – Константин Милков Костов, 8 г. от ОУ "Антон Страшимиров", гр. Бургас
 • Второ място – Радина Вълкова Черногорова, 7 г.  от  ДГ "Морска звезда", гр. Бургас
 • Трето място – Александра Антонова Александрова, 8 г. от СУ "Епископ Константин Преславски", гр. Бургас

Поощрителни награди получават:

 • Дамяна Валентинова Кънева, 7 г. от СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Карнобат
 • Виктория Любомирова Шопова, 8 г. от ОУ "Антон Страшимиров", гр. Бургас
 • Марина Стойчева Петрова, 7 г. от ДГ "Раковина", гр. Бургас

Възрастова група 9-11 г.:

 • Първо място – Валентина Александрова Жекова, 10 г. от ОУ "Антон Страшимиров", гр. Бургас
 • Второ място – Дариа Петрова Димитрова, 10 г. от ОУ "Братя Миладинови", гр. Бургас
 • Трето място – Теодора Николаева Огнянова, 9 г. от ОУ "Антон Страшимиров", гр. Бургас

Поощрителни награди получават:

 • Мариета Николова, 11 г. от ОУ "Христо Ботев", с. Маринка
 • Теодора Антонова Николова, 9 г. от ОУ "Антон Страшимиров", гр. Бургас
 • Анабел Филипова Атанасова, 9 г. от ОУ "Христо Ботев", кв. Долно езерово

Възрастова група 12-14 г.:

 • Първо място – Дария Димитрова Пиронкова, 13 г. от СУ "Епископ Константин Преславски", гр. Бургас
 • Второ място – Станимира Георгиева Цветкова, 12 г. от ОБУ "Христо Ботев", с. Росен
 • Трето място – Ивон Тодорова Стефанова, 13 г. от СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас


Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца и младежи да получат наградите на Центъра по конкурса за рисунка на тема "Шарен ден". Журито единодушно взе решение да не предоставя писмени или устни рецензии относно творбите, както и, че творбите, които не са наградени не подлежат на повторно разглеждане.

Председателят на Центъра благодари на всички членове на журито за участието им в този конкурс.
Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.