Протокол от заседанието на журито

П Р О Т О К О Л


Днес, 10.12.2014 г. в 16 часа, в офиса на Фондация „Шанс за децата на България“, находящ се в гр. Бургас, пл. „Ат. Сиреков” № 4, се проведе заседание на комисията по обявения от Фондацията литературен конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2014”, на тема „И най-тъмната нощ е обречена от изгрева”, в състав:  Росен Друмев, Димка Ташкова, Любов Джунгурова, Диана Саватева, Пепа Божкова, Даниела Танева. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 7.11.2014 г.
Освен членовете на комисията присъства, без право на глас, г-жа - Ирина Георгиева Михайлова, в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Г-н Росен Друмев, председател на журито обобщи че, до 7 декември 2014 г., срокът посочен от Фондацията са постъпили общо 24 есета по литературния конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2014”, на тема „И най-тъмната нощ е обречена от изгрева”. Г-н Друмев уточни, че след този срок е постъпило едно есе, което няма да бъде разгледано от комисията. Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с всичките 24 кандидатури и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност.
Г-н Друмев отново припомни на членовете на комисията критериите, определени в заповед от 7.11.2014 г.
Членовете на комисията пристъпиха към разглеждането на кандидатурите. След задълбочено разглеждане на най-добрите кандидатури, оценени с „отлично“ и „много добре“, комисията единодушно определи победителите в литературния конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2014”, на тема „И най-тъмната нощ е обречена от изгрева” а именно:

 

  • Първо място – Мария Койчева Маринова, на 18 години, град Каблешково, с парична награда в размер на 500 лева,безплатно участие в модул на проект по избор от Център за млади таланти и грамота;
  • Второ място – Десислава Георгиева Кирязова, на 18 години, град Бургас, с предметна награда – ваучер за закупуване на книги и учебни помагала, на стойност 70 лева, безплатно участие в модул на проект по избор от Център за млади таланти и грамота;
  • Трето място - Станислава Георгиева Иванова, на 17 години, град Бургас, с предметна награда– ваучер за закупуване на книги и учебни помагала, на стойност 50 лева, безплатно участие в модул на проект по избор от Център за млади таланти и грамота.
  • Поощрителна награда на журито - Михаела Илиева Кърпачева, на 15 години, град Айтос, с предметна награда осигурена от издателство "Божич" и грамота.

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат наградите на Фондацията по литературния конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2014”.
Поради изчерпване на дневния ред на заседанието на комисията се закри в 20.00 часа.
Журито единодушно взе решение да не предоставя писмени или устни рецензии относно творбите на децата, както и творбите на деца, които не са наградени не подлежат на повторно разглеждане.
Председателят на Фондацията благодари на всички членове на журито за участието им в този конкурс.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.