Протокол

Протокол от I-ва Олимпиада по информационни технологии, гр. Бургас, 2015

Днес, 18.05.2015 г. в 09 часа, в офиса на Фондация „Шанс за децата на България“, находящ се в гр. Бургас, пл. „Ат. Сиреков” № 4, във връзка с проведената олимпиада по информатика „От новите технологии към технологията на успеха”, организирана съвместно от Фондация „Шанс за децата на България“ и Бургаски свободен университет, се проведе заседание на комисията, в състав: председател: доц. д-р Радостин Долчинков, доц. Веселина Жечева, Милена Георгиева,  Весела Вангелова, доц. Евгения Ноколова, д-р Пенка Георгиева, д-р Димитър Минчев – членове. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 15.05.2015 г. Освен членовете на комисията присъства, без право на глас, г-жа - Ирина Георгиева Михайлова, в качеството на секретар на заседанието на комисията.
Председателят на комисията – доц.д-р Радостин Долчинков обобщи, че до 12 май 2015 г. са подадени общо 59 заявления за участие в олимпиада по информатика „От новите технологии към технологията на успеха”. Г-н Долчинков уточни, че след 12 май 2015 г. не са постъпили заявления за участие в олимпиадата. Председателят на комисията докладва, че общо 43 ученика са взели участие в олимпиадата, като участниците са били разделени в две възрастови групи, а именно: първа група – ученици от 8 до 10 клас, включително, а във втора група са се съревновавали ученици от 11 до 12 клас, включително. И в двете възрастови групи участниците са се съревновавали в два етапа – тест по информационни технологии и решаване на задача от областта на информатиката. Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с работите на всичките 43 участника в олимпиадата, и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност.
След обстойна проверка на тестовете и решените задачи на всички 43 участника в олимпиадата, комисията състави класиране на участниците във всяка една възрастова група.

От представените резултати комисията единодушно определи следните победители в двете възрастови групи  по олимпиадата по информационни технологии, както следва:

Първа възрастова група – участници от 8 до 10 клас вкл.

  • ПЪРВО МЯСТО: Ива Караджова от ПМГ „Акад. Н. Обрешков”, 9 клас с общ резултат от 97 т.;
  • ВТОРО МЯСТО: Димо Димов от ПМГ „Акад. Н. Обрешков”, 9 клас с общ резултат от 96 т;
  • ТРЕТО МЯСТО: Веселин Караганев от ПМГ „Акад. Н. Обрешков”, 8 клас с общ резултат от 93 т.

Втора възрастова група – участници от 11 и 12 клас, вкл.

  • ПЪРВО МЯСТО: Дарина Георгиева от ПМГ „Акад. Н. Обрешков” 11клас, с общ резултат от 77 т.;
  • ВТОРО МЯСТО: Валентин Мирчев от ПГЕЕ „К. Фотинов”, 11 клас  с общ резултат от 69 т.;
  • ТРЕТО МЯСТО : Станислав Тодоров от ПГЕЕ „К. Фотинов”, 11 клас  с общ резултат от 66 т

 

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат наградите на Фондацията, определени за победителите от проведената олимпиада по информатика. Поради изчерпвaне на дневния ред на заседанието на комисията, заседанието се закри в 17.30 часа.
Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.