Протокол и финалисти

Протокол от I-ви регионален математически турнир за деца от предучилищна възраст „Многознайко“, гр. Бургас, 2018 г.

Днес, 09.05.2018 г. в 09:00 часа, в офиса на Фондация „Шанс за децата на България“, находящ се в гр. Бургас, пл. „Ат. Сиреков” № 4, във връзка с проведения I-ви математически турнир за деца от предучилищна възраст „Многознайко“, организиран от Фондация „Шанс за децата на България“ и Център за млади таланти, се проведе заседание на комисията, в състав: председател: Христина Георгиева, членове: Пепа Николова, Янка Манева. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 26.03.2018 г. Освен членовете на комисията присъства, без право на глас – г-жа Елена Янева Янева, в качеството на секретар на заседанието на комисията.
Председателят на комисията – Христина Георгиева обобщи, че до 17 април 2018 г. са записани общо 234 деца за участие в математическия турнир „Многознайко“. Г-жа Георгиева уточни, че след 17 април 2018 г. не са постъпили заявления за участие в турнира. Председателят на комисията докладва, че общо 222 деца са взели участие в турнира.  Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с работите на всичките 222 участника в турнира, и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност. След обстойна проверка на тестовете и решените задачи на всички 222 участника в състезанието, комисията състави класирането на участниците. От представените резултати комисията единодушно определи следните победители в Първия математически турнир за деца от предучилищна възраст „Многознайко“:

I-во място - златен медал и грамота:

 • Георгия Георгиева Михалева, ДГ „Раковина“ – 50 т.
 • Иван Янков Тодоров, ДГ „Раковина“ - 50 т.
 • Пламен Тодоров Арнаудов, ДГ „Делфин“ - 49 т.
 • Преслав Янев Янев, ДГ „Ханс К. Андерсен“ - 48,5 т.
 • Лъчезар Георгиев Томов, ДГ „Ханс К. Андерсен“ – 48 т.
 • Ралица Калинова Стоева, ДГ „Ханс К. Андерсен“ - 48 т.

II-ро място - сребърен медал и грамота:

 • Силвия Галинова Вълева, ДГ „Чайка“ – 47,5 т.
 • Румен Тихомиров Недев, ДГ  “Ханс К. Андерсен” - 47,5 т.
 • Борис Станиславов Вълчев, ДГ „Златното ключе“ - 47,5 т.
 • Катерина Николаева Йорданова, ДГ „Златното ключе“ - 46 т.
 • Мартин Добринов Баджаков, ДГ „Ханс К. Андерсен“ - 46 т.
 • Девина Данаилова Дончева, ДГ „Веселушко“ - 46 т.

III-то място - бронзов медал и грамота:

 • Магдалена Савкова Ставрева, ДГ „Раковина“ – 45,5 т.
 • Йордан Йорданов Христозов, ДГ „Раковина“ – 45,5 т.
 • Георги Василев Кънчев, ДГ „Златното ключе“ - 45 т.
 • Анна Николаева Тодорова, ДГ „Вълшебство“ филиал – Лазур - 44,5 т.
 • Анита Димитрова Вълчева, ДГ „Раковина“ - 44,5 т.
 • Диана Димитрова Фиданова, ДГ „Вълшебство“ - 44 т.
 • Павел Светлинов Цонев, ДГ „Златното ключе“ - 44 т.

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат наградите на Фондацията, определени за победителите от проведения математически турнир. Поради изчерпвaне на дневния ред на заседанието на комисията, заседанието се закри в 15.30 часа.
Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.