Протокол

П Р О Т О К О Л

Днес, 16.01.2020 г. в 10:30 часа, в офиса на Фондация "Шанс за децата и природата на България",  се проведе заседание на комисията по обявения от Фондацията литературен конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2019/2020", на тема "Моето писмо към България", в състав: Радослав Гизгинджиев, Десислава Николова, Надежда Динева, Дилян Димитров. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 12.12.2019 г.

Освен членовете на комисията присъства, без право на глас, г-жа – Елена Янева Янева, в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Г-н Радослав Гизгинджиев, председател на журито, обобщи, че до 10 януари 2020 г., срокът посочен от Фондацията са постъпили общо 31 есета по литературния конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2019/2020", на тема "Моето писмо към България". Г-н Гизгинджиев уточни, че след този срок не са постъпили допълнителни есета. Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с всичките 31 кандидатури и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност.

Г-н Гизгинджиев отново припомни на членовете на комисията критериите, определени в заповед от 12.12.2019 г.

Членовете на комисията пристъпиха към разглеждането на кандидатурите. След задълбочено разглеждане на всички кандидатури, оценени с "отлично" и "много добре", комисията единодушно определи победителите в литературния конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2019/2020", на тема "Моето писмо към България", а именно:

  • Първо място  - Юмюгюл Чавдарова, 18 г., Текирдаг, Турция - награда и грамота;
  • Второ място – Богослава Петрова, 17 г., Мюленбекер Ланд, Германия - награда и грамота;
  • Трето място – Александър Крумов, 15 г., Бремен, Германия - награда и грамота.

Журито единодушно взе решение всички изпратени творби да бъдат публикувани в книга.

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе малдежи да получат наградите на Фондацията по литературния конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2019/2020". Журито единодушно взе решение да не предоставя писмени или устни рецензии относно творбите на младите автори, както и творбите на младежи, които не са наградени не подлежат на повторно разглеждане.

Председателят на Фондацията благодари на всички членове на журито за участието им в този конкурс.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.