Изисквания към видеоматериала

Изисквания към видеоматериалите за участие в конкурса на тема "Моят град Бургас: какво бих показал/а на Европа?" организиран от Фондация "Шанс за децата и природата на България"

1. Видеоклипът трябва да е с максимална продължителност 1 минута. Няма изисквания по отношение на монтиране или начин на заснемане на видеоклипа. Видеоклипът трябва да е свързан с темата "Моят град Бургас: какво бих показал/а на Европа?".

2. Изпратените видеа трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Съдържанието и езикът не трябва да бъдат унизителни, обидни, заплашителни, клеветнически, неподходящи, неприлични, нецензурни, дискриминационни въз основа на раса, пол, религия, гражданство, сексуална ориентация или възраст, или по някакъв начин да провокират или насаждат омраза и нетолерантност към човек или група от хора, или по друг начин да не отговарят на целите и духа на конкурса.
  • Не показват непълнолетно лице (на възраст под 18 години), с изключение на Участника, освен ако Участникът е получил неговото разрешение (или това на родител или настойник) за целите на настоящия конкурс. Участникът трябва да има разрешение от всички разпознаваеми лица, които се появяват във видеоклипа, независимо от възрастта им. При поискване Участникът се задължава да представи доказателство за такова разрешение на Фондацията.
  • Не трябва да съдържат или описват съдържание, материал или елемент, който да показва или да е в нарушение на всички приложими закони на територията на страната.
  • Не трябва да съдържат търговски марки, слоган, лого, реклама на трети страни (търговски дружества);
  • Не трябва да съдържа препратки към алкохол, тютюневи изделия, наркотици, огнестрелни оръжия или тяхно описание или изобразяване;
  • Не трябва да съдържат политическа или религиозна пропаганда.
  • Да не нарушават личните или авторските права на трети страни.
  • Трябва да съдържат само материал, който е авторски, оригинален, непубликуван и който не включва, описва или по друг начин показва материал или съдържание, чието авторство е на трети страни.

3. Участникът си запазва авторските права върху видеоклипа, който изпраща в конкурса, но предоставя на Организатора  безсрочни, неотменими и безвъзмездни права, валидни за цял свят, прехвърляеми и неексклузивни права за използване, репродуциране, адаптиране, промяна, редактиране, публикуване, разпространение, публично показване на целия видеоклип или части от него.

4. Организаторът си запазва правото да отмени или промени условията на конкурса във всеки един момент в случай на обстоятелства, които налагат това. При наложени промени организаторът ще уведоми участниците възможно най-бързо на своята фейсбук страница и уебсайт.

5. Организаторът има правото да дисквалифицира видеоклипове, които не отговарят на горните условия, без да е длъжен да уведомява участника.