Протокол

П Р О Т О К О Л

Днес, 04.11.2021 г. в 10:30 часа, в офиса на Фондация "Шанс за децата и природата на България",  се проведе онлайн заседание на комисията по обявения от Фондацията видеоконкурс на тема "Моят град Бургас – какво бих показал/а на Европа", в състав: Лилиана Славова, Елена Янева, Цеца Алексова, Десислава Генева. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 18.10.2021 г.

Освен членовете на комисията присъства, без право на глас, г-жа – Пепа Николова, в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с всичките кандидатури и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност.

Г-жа Славова отново припомни на членовете на комисията критериите, определени в заповед от 18.10.2021г.

Членовете на комисията пристъпиха към разглеждането на кандидатурите. След задълбочено разглеждане на всички кандидатури, оценени с "отлично" и "много добре", комисията единодушно определи победителите във видеоконкурса, а именно:

  • Първо място  - Самуил Илиев, 18 г., ППМГ "Акад. Н. Обрешков"
  • Второ място – Евгения Делева, 12 г. , ОУ "Елин Пелин", Гергана Станков, 12 г. , ОУ "Елин Пелин" и Бисер Драганов, 12 г. , ОУ "Елин Пелин"
  • Трето място – Велизар Илиев, 17 г.,  ППМГ "Акад. Н. Обрешков"

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе младежи да получат наградите на Фондацията по видеоконкурс на тема "Моят град Бургас – какво бих показал/а на Европа". Журито единодушно взе решение да не предоставя писмени или устни рецензии относно творбите, както и че творбите на младежи, които не са наградени, не подлежат на повторно разглеждане.

Председателят на Фондацията благодари на всички членове на журито за участието им в този конкурс.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.