Протокол и финалисти

П Р О Т О К О Л

Днес, 04.11.2021 г. в 16:30 часа, в офиса на Фондация „Шанс за децата и природата на България“,  се проведе онлайн заседание на комисията по обявения от Фондацията конкурс на тема „Цветовете на моето Черно море“, в състав: доц. д-р Светла Далакчиева, Лора Стаматис, Златка Коева, Николай Петров и Тетяна Сердюк. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 19.10.2021 г.
Освен членовете на комисията присъства, без право на глас, г-жа – Пепа Николова, в качеството на секретар на заседанието на комисията.
Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с всичките 79 кандидатури и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност.
Г-жа Славова отново припомни на членовете на комисията критериите, определени в заповед от 19.10.2021г.
Членовете на комисията пристъпиха към разглеждането на кандидатурите. След задълбочено разглеждане на всички кандидатури, оценени с „отлично“ и „много добре“, комисията единодушно определи победителите в конкурса, а именно:


В категория разказ:
Победител във възрастова група 7г. – 9 г.:

- Таня Светославова Славова , 8 г., НБУ „Михаил Лъкатник“, гр. Бургас

Победител във възрастова група 10 г. – 13 г.:
- Габриела – Симон Радева, 12 г., СУ „Петко Росен“. Гр. Бургас

Победител във възрастова група 14 г. – 19 г.:
- Радко Василев, 17 г., СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Карнобат


В категория плакат:
Победител във възрастова група 7г. – 9 г.:
- Маргарита Нойкова, 9 г., ОУ „Любен Каравелов“, гр. Бургас


Победител във възрастова група 10 г. – 13 г.:
- Мартин Гагов, 12 г., ОУ „Васил Априлов“, гр. Бургас, гр. Бургас

Победител във възрастова група 14 г. – 19 г.:
- Елена Петкова Мазнева, 18 г. Национална художествена академия, филиал Бургас

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе младежи да получат наградите на Фондацията по конкурс на тема „Цветовете на моето Черно море”. Журито единодушно взе решение да не предоставя писмени или устни рецензии относно творбите на младите автори, както и, че творбите на младежи, които не са наградени не подлежат на повторно разглеждане.
Председателят на Фондацията благодари на всички членове на журито за участието им в този конкурс.
Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.