Протокол

П Р О Т О К О Л

Днес, 25.01.2022 г. в 10:30 часа, в офиса на Фондация "Шанс за децата и природата на България",  се проведе онлайн заседание на комисията по обявения от Фондацията литературен конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2021/2022", на тема "Когато утре стане днес", в състав: Милен Хальов, Надежда Динева, Неви Боджукова, Станислава Пирчева и Николай Колев. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 14.12.2021 г.

Освен членовете на комисията присъства, без право на глас, г-жа – Елена Янева Янева, в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Г-н Милен Хальов, председател на журито, обобщи, че до 9 януари 2022 г., срокът посочен от Фондацията, са постъпили общо 43 стихотеворения и 29 разказа по литературния конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2021/2022" на тема "Когато утре стане днес". Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно и анонимно с всичките 72 кандидатури и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност.

Г-н Хальов отново припомни на членовете на комисията критериите, определени в заповед от 14.12.2021 г.

След задълбочено разглеждане на всички кандидатури, оценени с "отлично" и "много добре", комисията единодушно определи победителите в литературния конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!" 2021/2022, на тема "Когато утре стане днес", а именно:

Категория "Разказ":

  • Първо място  - Мелани Шакири, 17 г., гр. Перник
  • Второ място – Мария Христова, 17 г., гр. София
  • Трето място – Славея Семова, 19 г., гр. Горна Оряховица

Категория "Поезия":

  • Първо място – Желязко Михайлов, 16 г., гр. Генерал Тошево
  • Второ място – Асена Христова, 18 г., гр. Благоевград
  • Трето място – Мария Стефанова, 17 г., гр. Благоевград

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе младежи да получат наградите на Фондацията по литературния конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2021/2022". Журито единодушно взе решение да не предоставя писмени или устни рецензии относно творбите на младите автори, както и, че творбите на младежи, които не са наградени не подлежат на повторно разглеждане.

Председателят на Фондацията благодари на всички членове на журито за участието им в този конкурс.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.