Протокол

Протокол от
IV регионален конкурс за детска поезия
на тема "Детство мое" 2022 г.

Днес, 02.12.2022 г. в 10 часа, в офиса на Фондация "Шанс за децата и природата на България", находящ се в гр. Бургас, пл. "Ат. Сиреков" № 4, във връзка с проведения Регионален конкурс за за детска поезия на тема "Детство мое", организиран от Фондация "Шанс за децата и природата на България" и Център за млади таланти, се проведе заседание на комисията, в състав: председател: Недялко Йорданова, членове: Яна Вълчева, Александра Георгиева. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от председателя на Фондацията със заповед от 15.11.2022 г. Освен членовете на комисията присъства, без право на глас – г-жа Елена Янева Янева, в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Председателят на комисията – Недялко Йорданов, обобщи, че до 22 ноември 2022 г. са постъпили 73 творби. Г-н Йорданов уточни, че след 26 ноември 2022 г. не са постъпили творби за Регионален конкурс за детска поезия на тема "Детство мое". Председателят на комисията докладва, че общо 73 деца са взели участие в конкурса.  Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с творбите на всичките 73 участника в конкурса, и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност. След обстоен преглед на всички творби от различните възрастови групи, комисията състави следното класиране на участниците. От представените резултати комисията единодушно определи следните победители в Регионален конкурс за детска поезия на тема "Детство мое":
Победители във възрастова група 7 г. – 8 г.:

  • I място – Деана Михова, 7 г., ОУ "А. Г. - Коджакафалията", гр. Бургас
  • II място – Виктория Иванова, 7 г., ОУ "А. Г. - Коджакафалията", гр. Бургас
  • III място – Константин Кузманов, 8 г., ОУ "Св. Княз Борис I", гр. Бургас

Победители във възрастова група 9 г. – 10 г.:

  • I място – Никол Димитрова, 10 г., ОУ "Христо Смирненски", гр. Карнобат
  • II място – Мария Янева, 9 г., ОУ "А. Г. - Коджакафалията", гр. Бургас
  • III място – Мая Колева, 10 г., ОУ "А. Г. - Коджакафалията", гр. Бургас
  • III място – Петя Иванова, 10 г., ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Бургас

Победители във възрастова група 11 г. – 12 г.:

  • I място – Еля Христова, 11 г., ОУ "Любен Каравелов", гр. Бургас
  • II място – Марина Джендова, 11 г., ОУ "Антон Страшимиров", гр. Бургас
  • III място – Димана Стефанова, 12 г., ОУ "Пейо Яворов", гр. Бургас

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат наградите на Фондацията, определени за победителите от проведения Регионален конкурс за детска поезия на тема "Детство мое". Поради изчерпвaне на дневния ред на заседанието на комисията, заседанието се закри в 16.30 часа.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.