Политика за поверителност на личните данни

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИ И ДРУГИ ПРОЕКТИ НА ФОНДАЦИЯ „ШАНС ЗА ДЕЦАТА И ПРИРОДАТА НА БЪЛГАРИЯ”

Фондация „Шанс за децата и природата на България“ /Фондацията/ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, учредена съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондацията е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация. Фондацията е вписана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 176040614, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда № 2, ет. 3, с адрес за кореспонденция в гр. Бургас, пл. „Ат. Сиреков” № 4, с уебсайт: www.forbgkids.org. Фондацията събира и обработва Вашите лични данни като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
По всички въпроси, свързани с обработката на Ваши (и/или на Вашите деца) лични данни можете да се свържете с нас на телефон 056 825 727, както и да ни пишете на адрес: пл. „Ат. Сиреков“ № 4, гр. Бургас 1000, или имейл адрес info@forbgkids.org

Информация относно компетентния надзорен орган
Комисия за защита на личните данни, с данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; тел:02 915 3 518; имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg; Уеб сайт: www.cpdp.bg

Каква информация събираме за вас?
Информация, която Вие ни предоставяте:
Това е информация, която включва и лични данни, която Вие ни предоставяте чрез попълване на формуляри и други документи за участие в конкурси и проекти, изпращане на запитвания и съобщения на сайта на Фондацията, както и когато осъществявате последващ контакт с нас в хода на разглеждане на Вашите документи.
Във връзка с организирането на конкурси, проекти и други мероприятия, Фондацията обработва информация относно следните субекти на данни:
а/ Участници в конкурси и проекти – данни за идентификация – трите имена, дата и място на раждане, ЕГН; данни за образование и квалификация; данни за контакт: адрес на детето, снимки и видео материали на участниците в конкурсите и програмите на Фондацията; Фондацията обработва личните данни на деца под 16 години, само ако са предоставени от техните законни представители и те са предоставили съгласието си за обработването на личните данни на децата от Фондацията;
б/ Законни представители на участници в конкурси и проекти – данни за идентификация – трите имена, ЕГН; данни за контакт – адрес, телефон и имейл; банкова сметка на законните представители на победителите, при предоставяне на парична награда от страна на Фондацията;
в/ Физически лица, отправили запитване чрез използване на някоя от контактните форми на сайта или отправили кореспонденция по електронен път или до адреса за контакт на Фондацията;
г/ Членове на жури/комисии - данни за идентификация – трите имена, данни за образование и квалификация; данни за контакт – телефон и имейл.

Цели на обработването на лични данни
При осъществяване на своята дейност Фондацията обработва информация, представляваща лични данни за Вас и Вашите деца, за следните цели:

• За извършване на своята дейност и за управление на взаимоотношенията си с участници в конкурси, проекти и други мероприятия, организирани от Фондацията. Фондацията обработва Вашите лични данни, както и личните данни на Вашите деца при:
1. Получаване на документи за участие в конкурс, проект, организиран от Фондацията; Участието в конкурси и проекти на Фондацията е доброволно и данните на децата се обработват само за целите на участие в конкурса и популяризиране на детското творчество;
2. Разглеждане на конкурсните творби на участниците в конкурсите и определяне на победителите, както и обявяването на победителите на сайта на Фондацията;
3. Кореспонденция с участниците в конкурси и други проекти, организирани от Фондацията;
4. Предоставяне на награди на победителите в конкурси;
5. Организиране на изложби, както и при издаването на книги, брошури и други материали, съдържащи творби на участници в конкурсите, организирани от Фондацията;
6. Видеозаснемане и фотографиране на тържества, организирани от Фондацията за награждаването на победителите в конкурсите;
7. Получаване на предварителна информация, която е необходима за сключването на договор, при изискване от страна на Фондацията за сключване на договор;
8. Изпълнение на договорни задължения:
- идентифициране на страна по договора/сключване на договор, изменение и прекратяване на договор; извършване на плащания; изпращане на информация, свързана с плащания, кореспонденция във връзка със сключения договор;
- актуализиране на Ваши лични данни и/или данните на Вашето дете, предоставени при сключване на договор с Фондацията.

• Предоставяне от Ваша страна на допълнителна информация, представляваща лични данни в раздел на сайта на Фондацията, който позволява това;
• Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с осъществяването на дейността на Фондацията;
• Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Фондацията, в качеството ѝ на администратор на лични данни; разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка;
• За изпълнение законовите задължения на Фондацията за прилагане на мерки за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Основание за обработване на лични данни
• Съгласие - Вашето съгласие е необходимо за участието на децата Ви в различни инициативи на Фондацията, в т.ч. конкурси, проекти, изложби и други събития, свързани с дейността на Фондацията проекти и програми, за да споделяме Вашите данни с наши партньори, както и за да осъществяваме кореспонденция с Вас относно резултатите на конкурсите и организирането на различни тържества, свързани с нашата дейност; за включване на имената на децата, фотографии, видео и други форми на присъствие на децата в рекламни и медийни публикации на Фондацията в резултат на участието им в конкурси и други проекти на Фондацията.
• Обществен интерес - в редица от случаите нашите проекти и свързаните с тях дейности по обработване на лични данни се основават и на необходимостта от изпълнение на задачи в обществен интерес.
• Изпълнение на задълженията на Фондацията по сключен договор с Вас;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Фондацията, напр. за финансово - счетоводни цели, предприемане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
• За целите на легитимния интерес на Фондацията – Легитимният интерес на Фондацията е пряко свързан с осъществяваната от Фондацията дейност и постигането на целите, които си поставя, както и за изпълненията на договорните задължения по сключените от Фондацията договори.

Принципи при събирането и обработването на личните данни
Фондацията спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни, както и данните на Вашето дете:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• събиране на личните данни на децата само и единствено от техните законни представители;
• точност и актуалност на данните;
• личните данни не се използват за профилиране;
• личните данни не се използват за директен маркетинг;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Предаване на вашите лични данни и данните на децата за обработване

Фондацията може по собствена преценка да предоставя на трети лица Вашите лични данни, както и личните данни на децата във връзка с организирането и провеждането на образователните и творческите мероприятия и/или проекти, организирани от Фондацията – външни консултанти и доставчици на услуги / членове на комисии, счетоводители, юристи, рекламни агенции, банки – за за нуждите на извършване на плащания на парични награди, партньори на Фондацията в съвместни инициативи, съорганизатори на събития и други дейности, в които ще участва детето, куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни/. Тези категории получатели са законово или договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка Ваша лична информация и данните на децата. Те нямат право да използват, разкриват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.
Данните могат да се предоставят и на трети лица – държавни и общински органи относно изпълнение на законови задължения, както и при поискване – НАП, ДАНС, КЗЛД, прокуратура, съдилища и др. държавни органи.
Фондацията не извършва трансфер на Вашите лични данни, както и личните данни на децата към трети държави или международни организации.

Срок за съхранение на личните данни
В качеството си на администратор на данни по смисъла на Регламента, Фондацията обработва Вашите лични данни, както и личните данни на Вашите деца за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.
За срок от 1 година, считано от обявяването на победителите в конкурси и други проекти, организирани от Фондацията, се съхраняват данните на децата-участници в съответното мероприятие на Фондацията и техните законни представител. Личните данни на наградените деца, както и на техните родители, включително и снимки се съхраняват за срок от 3 години, считано от обявяването на победителите в конкурса. Трите имена и възрастта на победителите, включително и техни снимки се публикуват на официалния сайт на Фондацията.
При съдебни производста до изтичането на 3 години от архивирането на делото от съда.
След изтичането на посочения по-горе срок, Фондацията предприема необходимите действия да изтрие и унищожи всички Ваши данни, както и данните на децата, без ненужно забавяне.
Фондацията съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля посочения по-горе срок.

Упражняване на права по чл. 15-22 от Регламента
В допълнение на предоставената информация, Фондацията Ви уведомява относно правата, които имате като субекти на лични данни и които може да упражнявате при спазване на условията, посочени в Регламента по отношение на обработването на Вашите лични данни и данните на децата, а именно:
 

Право на достъп и право на коригиране
Имате право да получите информация за това, какви лични данни, свързани с Вас и Вашите деца, се обработват от Фондацията, за източника на данните, за какви цели са били използвани данните и за третите страни, на които са предоставени данните. Имате право и по всяко време да поискате корекция на неточни данни, включително да ги допълни, ако са непълни с оглед на горепосочените цели. Ако искането е очевидно неоснователно или прекомерно, особено поради повтарящия се характер, Фондацията може да откаже да предприеме действия по искането.
 

Право на изтриване на данните (право „да бъдеш забравен”)
Имате правото да поискате от Фондацията изтриване на свързаните с Вас лични данни и данните на Вашите деца, като Фондацията има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• съгласието, въз основа на което се основава обработването на данните е оттеглено и няма друго правно основание за продължаване на обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и данните на децата Ви, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, приложимо към Фондацията.
Право „да бъдеш забравен” не е абсолютно и искането Ви за изтриване на данните може да не бъде уважено в случаите, когато обработването на Вашите данни и тези на децата Ви, е необходимо за спазване на правно задължение, приложимо към Фондацията, за изпълнението на задача от обществен интерес, за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
Можете да се свържете с нас на посочените по-горе координати за контакт, за да получите допълнителна информация относно изтриването на личните Ви данни и личните данни на децата Ви.

Право на възражение
Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни и данните на децата Ви за изпълнение на задача от обществен интерес, за целите на легитимните интереси на Фондацията, включително срещу профилиране на тези основания. Въпреки това, дори ако възразите срещу определена обработка, Фондацията можем да продължи обработването, ако това е разрешено или е в изпълнение на задължение, например във връзка с изпълнение на законови изисквания или договорни задължения, поети към Вас.

Право на ограничаване на обработването
Можете да поискате обработването на лични данни да бъде ограничено, ако (i) смятате, че личните Ви данни и/или данните на децата са неточни, за да проверим точността им, или (ii) считате, че обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити, или (iii)  сте възразили срещу обработването на данните за целите на нашите легитимни интереси, или (iv) считате, че ние вече не се нуждаем от личните Ви данни и/или на данните на децата Ви, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на оттегляне на съгласие
Ако сте предоставили съгласието си за обработване на личните Ви данни и данните на децата за определени цели, винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване.
Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни и личните данни на децата на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Право на преносимост на данните
В определени случаи имате право да получите Вашите лични данни и данните на децата, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и евентуално да поискате да прехвърлим тези данни директно на друг администратор, когато това е технически възможно. Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.
 

Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.
Фондацията не извършва автоматизирано взимане на решения с Ваши лични данни, както и с лични данни на децата.

Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда
Ако считате, че са нарушени Ваши права и/или права на Вашите деца по Регламента и/или Закона за защита на личните данни, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – София град.
Комисия за защита на личните данни, с данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел:02 915 3 518; е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
В случай, че Фондацията установи нарушение на сигурността на личните Ви данни и/или личните данни на децата Ви, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, както и тези на Вашите деца, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
Фондацията няма задължение да Ви уведомява, ако:
• е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви, както и по отношение на правата на децата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Съветваме Ви да адресирате претенциите си първо до Фондацията, за да получите по-бързо и ефективно разрешаване на проблема.
При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламента до Фондацията, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.
Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права.
Ако решите да се възползвате от някое от права си, моля, свържете се с нас на посочения имейл, за да Ви изпратим формуляр за упражняването на съответното право или може да адресирате искането за упражняване на дадено право, предвидено в Регламента с молба със свободен тескт.

 

Социални медии и платформи
1. Може да пожелаете да участвате в различни блогове, форуми и други социални медийни платформи, които се предлагат от Фондацията. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в социалните медийни платформи, е достъпна от трети лица и може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на социалните медийни платформи, върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това Фондацията не носи отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители, на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в социалните медийни платформи.
2. Фондацията не дава никакви декларации или гаранции относно начина, по който данните за субектите на лични данни се обработват от трети страни. Препоръчваме да прегледате декларацията за поверителност на всеки сайт на трета страна, свързан с нашия сайт, за да определите как те използват личната ви информация.

Мерки относно сигурността на данните

В изпълнение на изискванията на Регламента, Фондацията, в качеството на администратор на лични данни, е въвела подходящи технически и организационни мерки, за да се осигури ниво на сигурност, съобразено с рисковете за правата и свободите на физическите лица.  Личните данни се обработват и съхраняват от Фондацията на хартиен и електронен носител.

Информационната среда на Фондацията осигурява:
• Невъзможност за проникване до данни на лица, които не са оторизирани с достъп, от администратора на лични данни;
• Достъпът до информационната система се осъществява само след оторизацията им с уникално име и парола;
•  Възможност за архивиране и последващо възстановяване на данните с цел защитата им от загуба или разрушаване;
•  Възможност за проследяване на всяка операция (въвеждане, промяна, изтриване на лични данни), извършвана от лицата, които са упълномощени, както и датата и часът на нейното извършване;
• Детайлно класифициране на достъпа до данни съобразно функциите на съответните упълномощени лица.

На обработващите лични/оператори на лични данни се забранява:
• Да използват за свои цели или да предоставя на трети лица лични данни, получени в процеса на работа;
• Да съобщават на трети лица своите пароли за достъп до информационната система;
• Да дават информация за лични данни, съхранявани в информационната система, освен в случаите, предвидени в този документ;
• Да заличават съществуващи данни и носители на данни, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗЗЛД;
• Да добавят данни в разрез с изискванията на Закона за защита на личните данни.           

 

София, 30.05.2018