Протокол

П Р О Т О К О Л

Днес, 03.02.2023 г. в 10:30 часа, в офиса на Фондация "Шанс за децата и природата на България",  се проведе онлайн заседание на комисията по обявения от Фондацията литературен конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2022/2023", на тема "Приказка в сегашно време", в състав: Искра Ангелова, Елена Павлова, Добрина Топалова. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 14.12.2022 г.

Освен членовете на комисията присъства, без право на глас, г-жа – Елена Янева Янева, в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Г-жа Искра Ангелова, председател на журито, обобщи, че до 15 януари 2023 г., срокът посочен от Фондацията са постъпили общо 71 творби по литературния конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2022/2023" на тема "Приказка в сегашно време". Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с всичките 71 кандидатури и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност.

Г-жа Ангелова отново припомни на членовете на комисията критериите, определени в заповед от 14.12.2022 г.

Членовете на комисията пристъпиха към разглеждането на кандидатурите. След задълбочено разглеждане на всички кандидатури, оценени с "отлично" и "много добре", комисията единодушно определи победителите в литературния конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!" 2022/2023, на тема "Приказка в сегашно време", а именно:

  • Първо място  - Дарина Петрова, 15 г., гр. София
  • Второ място – Йоана Симеонова, 17 г., гр. Ловеч
  • Трето място – Ралица Любенова, 17 г., гр. Велико Търново
  • Поощрителна награда – Дамла Кемик, 17 г., гр. Айтос
  • Поощрителна награда – Кристалина Веселинова, 15 г., гр. Лом
  • Специална награда от талантите от клуба по творческо писане "За хвърчащите хора" - Карина Цветкова, 17 г., гр. Бургас


Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе младежи да получат наградите на Фондацията по литературния конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2022/2023". Журито единодушно взе решение да не предоставя писмени или устни рецензии относно творбите на младите автори, както и, че творбите на младежи, които не са наградени не подлежат на повторно разглеждане.

Председателят на Фондацията благодари на всички членове на журито за участието им в този конкурс.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.