Мисия

Фондация "Шанс за децата и природата на България", член на European Council of High Ability (ECHA), подпомага деца и млади хора с изявени способности в областта на културата и науката. Работата на Фондацията се основава на принципите на прозрачност и реалистична оценка на индивидуалните постижения. Тя преследва изключително полезни за цялото общество цели като:

  • подпомага развитието на талантливи деца, осигурявайки им равни шансове, зависещи изключително от техните професионални възможности и умения, и спонсорира тяхното образование, професионално обучение и творческо развитие;
  • подпомага, насърчава, финансира, подкрепя и организира творчески инициативи от всички области на изкуството, технологиите и образованието с независим и отворен характер, представящи или представляващи свободни произведения на изкуството;
  • подпомага разпространението на знания, образование и информация с отворен и достъпен характер;
  • подпомага социалната интеграция и личностната реализация на деца в неравностойното положение;
  • подпомага популяризирането на постиженията на световния опит в областта на образованието и културата;
  • подпомага обмена в областта на културата, изкуството, науката, образованието и професионалната подготовка;
  • подпомага създаването, изграждането и модернизацията на културни домове, читалища, библиотеки, Интернет – базирани бази от знания със свободен достъп и свободно (отворено) съдържание;