Цели и дейности

 • Издирва и подпомага проекти, свързани с творчество, образование и култура;
 • Подкрепя финансово, с организационен опит и с консултации разработването и реализацията на новаторски идеи и проекти в областта на изкуството, технологиите и образованието;
 • Предоставя финансова помощ на частни лица, учебни заведения, специализирани извънучилищни звена, научни организации и др., свързани с развитието и насърчаването на младежкото творчество, образование и креативност;
 • Подпомага финансово или с мениджмънт организирането и провеждането на фестивали, олимпиади, концерти, театрални постановки, състезания, конкурси, изложби, школи, семинари, кръгли маси, конференции, симпозиуми и др.;
 • Учредява награди и стипендии;
 • Участва в осъществяването на национални и международни образователни програми и проекти, подпомага и участва в международни проекти в областта на образованието, изкуството и културата;
 • Оказва съдействие на научни и образователни учреждения, както и на организации с идеална цел, в дейностите им, свързани с целта на Фондацията;
 • Подкрепя и подпомага издаването на специализирани списания, вестници и справочници, на радио и телевизионни предавания,свързани с образование, култура и изкуство, включително и такива в Интернет.
 • Осъществява дейност за привличане на средства и имущество, което да се използва за изпълнението на целите на Фондацията;
 • Провежда информационна и други дейности за популяризиране целите и дейността на Фондацията у нас и в чужбина;
 • Извършва всякаква друга дейност, незабранена от закона за постигане на целите си.

В осъществяването на своите цели Фондацията сътрудничи с организации, институции и физически лица; отпуска помощи, стипендии и награди на конкурсна основа; организира благотворителни прояви; организира и подпомага симпозиуми и конференции, семинари, изложби и др.