Протокол

Протокол от Онлайн конкурс за комикс на тема "България в света", 2020 г.

Днес, 07.04.2020 г. във връзка с проведения онлайн конкурс за комикс на тема "България в света", организиран от Фондация "Шанс за децата и природата на България" и Център за млади таланти, се проведе заседание на комисията, в състав: председател: Николай Петров, членове: Силвия Инджова, Даниела Караиванова. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 17.02.2020 г. Освен членовете на комисията присъства, без право на глас – г-жа Елена Янева, в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Председателят на комисията – Николай Петров, съобщи, че е спазен карайният срок на конкурса - 3 април 2020 г., а членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с творбите на всички участици в конкурса, и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност. След обстоен преглед на всички творби, комисията състави следното класиране на участниците. От представените резултати комисията единодушно определи следните победители в онлайн конкурс за комикс на тема "България в света":

  • Първо място: Костадин Кошничаров, 11 г., НУМСИ "Проф. П. Владигеров", гр. Бургас
  • Второ място: Калоян Хаджистойчев, 12 г., ОУ "Елисавета Багряна", гр. Сливен
  • Трето място: Симона Василева, 13 г., ОУ "Д-р Иван Селимински", гр. Сливен
  • Поощрение: Катерина Дикова, 16 г., СУ "Никола Йонкова Вапцаров", гр. Царево

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат грамотите на Фондацията, определени за победителите от проведения онлайн конкурс за комикс на тема "България в света". Поради изчерпвaне на дневния ред на заседанието на комисията, заседанието се закри.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.