Модулен проект "Математиката - наука на идеите"

Модулният проект по математика - „Математиката – наука на идеите“ е предвиден за ученици от 9-ти и 10-ти клас на общообразователните училища с подчертан интерес към математиката, природните и други науки. Идеята на проекта е да се открият умни и амбициозни млади хора, които желаят да  се занимават със задълбочена, надграждаща подготовка по математика, която да ги  мотивира и  им даде възможности за успешни изяви на различно ниво – състезания, олимпиади, конкурси и проекти. Самият процес на обучение следва да ги насочи към универсалната приложимост на изградените математически модели в други научни области и практическата дейност на хората. Всяка тема се мотивира чрез необходимостта от конкретните знания и се развива до приложимостта им в различни направления – навигационна и мобилна техника, инфраструктурни проекти, криминология, социални и икономически процеси, правораздаване. Глобалните теми е предвидено да завършват с проучване и подходящо презентиране на приложението на съответните знания в различни области и срещи с професионалисти в тези области. Учебната програма е подчинена на идеята за надграждащо и изпреварващо учене по математика на база държавните образователни стандарти и кореспондира с общовалидните европейски изисквания за оптимален праг от знания, умения и компетентности по математика, необходими за успешна реализация. Осъществяването на проекта допринася за разпространяване на изследователския подход в образованието по математика. Програмата е двегодишна и включва 6 модула.


    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  • Надграждане на държавния стандарт-минимум по математика и в този смисъл развитие на ученика, а не на обучението му.
  • Извършване на интуитивно-логически операции със затвърдени математически понятия в нови ситуации, формулиране на хипотези и тяхното потвърждаване или отхвърляне.
  • Развитие на творческата активност върху тясно формулирана тема чрез подходящо учене и техники - литерално мислене, което преустройва моделите на мислене към ново начало.
  • Създаване на умения за построяване в мозъка на динамичен информационен модел на ситуация, който в процеса на дейността постепенно се приближава към истинската структура на ситуацията и води до създаване на мощна доминанта в мозъка на ученика.
  • Издигане на логико-математическата интелигентност на по-високо ниво. Изграждане на умение да се работи с поредица от разсъждения и да се открива структура и ред.
  •  Косвено се тренират лидерски умения и желание за учене през целия живот.

Първи модул: Цели и дробни рационални изрази
Задачите, разглеждани, в този модул, водят до типизиране и алгоритмизиране на преобразуване на изрази, което способства за решаване на уравнения с цели числа, доказване на тъждества и неравенства. Тези знания са в основата на математическата интелигентност.

Втори модул: Полиноми на една променлива
Тук е включено запознаване с основната теорема на алгебрата и понятието корен на полином. Прилага се схемата на Хорнер за намиране на цели и рационални корени на полином. Известните от училищната учебна програма формули на Виет за корените на квадратно уравнение се развиват за уравнение от трета степен и се прилагат при някои системи с три уравнения от по-висока от втора степен.

Трети модул: Преобразуване на ирационални изрази
Разглежда се развитието на понятието число в исторически и математически план. Създават се допълнителни умения за сравняване на ирационални числа. Усъвршенстват се уменията за опростяване на ирационални изрази и доказване на тъждества и неравенства.

Четвърти модул: Еднаквости в равнината
Разглеждат се еднаквостите като преобразувания в равнината и динамични композиции от еднаквости, чрез които може да бъде описано всяко движение в равнината. Показват се възможностите на еднаквостите и техните свойства като мощен доказателствен апарат в геометрични задачи.

Пети модул: Вектори. Основни векторни операции
Развива се идеята за приложение на векторния апарат при доказване на геометрични неравенства, както и при решаване на някои видове уравнения и системи. Доказват се тъждества и неравенства чрез вектори, зададени с координати.

Шести модул: Математическа индукция
Разработва се метод на математическата индукция като метод за доказателство и като начин на мислене в определени ситуации. Прилага се стандартно и при решаване на някои видове неопределени уравнения. Решават се алгебрични задачи чрез използване на геометрични и координатни идеи.

Формуляр за кандидатстване (MS Word format) моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org