Модулен проект "Математиката - ключ към твоето бъдеще"

Модулният проект „Математиката - ключ към твоето бъдеще“ е предназначен за изявени ученици от 11 и 12 клас, които са мотивирани да задълбочат и обогатят знанията си по математика с цел успешна реализация при кандидатстване или последващо обучение във висше учебно заведение. Идеята на проекта е чрез осигуряване на достатъчна плътност на знанията по математика да се осъществи промяна в качеството на мисленето на участниците. При изучаване на отделните теми в училищния курс много често се губи връзката между взаимосвързани и зависими твърдения. Това води до дистанциране на обучаваните от изкуствено наложен императивен характер на някои изводи. Учебното съдържание на проекта покрива липсващите свързващи звена в материята, което създава увереност при работа с математически понятия и твърдения. Обучението по някои от темите е осигурено чрез подходящи интерактивни тестове, които са разработени от автора на проекта. Учебната програма осигурява плътност на знанията по математика като надгражда общообразователното учебно съдържание. Разглеждат се опорни моменти, които позволяват изучаването на математиката като наука, а не като учебна дисциплина, което от своя страна поставя основите за изучаване на природни науки, инженерни специалности и на самата математика на университетско ниво. Налице е предпоставка за задълбоченост в зависимост от интереса. Косвено се възпитават лидерски умения и желание за учене през целия живот.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  • Изграждане на пълна система от знания и умения, които осигуряват математически методи на познание на реалната действителност чрез активна познавателна дейност
  • Овладяване на устната и писмена математическа реч с всички присъщи й качества – простота, яснота, пълнота и лаконичност. Формиране на съзнателна дисциплина и организираност, трудови навици и усет за красота
  • Изграждане на апарат на математическо мислене едновременно с овладяване на предвиденото учебно съдържание – логически разсъждения, характерни за дедуктивно и индуктивно мислене
  • Формиране на умения за създаване и използване на математически модели за по-точно опознаване на обектите и процесите на заобикалящата ни действителност
  • Създаване на умения за отделяне на математическата страна от наблюдаваната област и нейното изразяване с математически средства. Извършване на математическа обработка на получената информация и тълкуване на резултати в наблюдаваната област

Осъществяването на целите и задачите на проекта гарантира успешно представяне на зрелостен изпит по математика. Плътността и задълбочеността на получените знания, постигнати чрез активно участие в този проект, са предпоставка за високи резултати на кандидатстудентски изпити по математика в страната и чужбина, независимо от професионалната насоченост на висшето училище и формата на изпита. Съдържанието на модулите по проекта компилира учебното съдържание по математика на ниво средно училище в страната и чужбина и е плод на задълбочено проучване на необходимите базисни знания по математика, залегнали в учебните планове на висши училища с висок рейтинг в Европа и света. Включва 6 модула.

Първи модул: Числови редици
Разглежда се смисъла на понятието числова редица и характеристиките на числовите редици. Достига се до идеята за първичността на числовите редици в заобикалящия ни свят и тяхната приложимост. Дават се основни и задълбочени знания за тригонометричните функции и се развиват до прилагане на знанията по тригонометрия като мощен изчислителен и доказателствен апарат.

Втори модул: Общи постановки в стереометрията
Разглежда задълбочено и развива общите постановки в триизмерното пространство. Създава модели за обосновка на основни стереометрични ситуации. Изследват се зависимости при промяна на един или няколко параметри, описващи дадена ситуация.

Трети модул: Уравнения и неравенства
Усвояват се методи за решаване на рационални, ирационални, показателни, логаритмични и тригонометрични уравнения и неравенства. Решават се задачи от прогресии, водещи до уравнения, неравенства и системи като по този начин се осъществява връзка с първи модул – числови редици. Търсят се и се прилагат знания за прогресии при процеси и явления в заобикалящия ни свят.

Четвърти модул: Задачи с параметри
Усъвършенстват се умения за решаване на различни задачи с параметри както и за параметризиране на определен клас задачи. За целта се задълбочават знанията за функции – граници, производни и тяхното приложение във физични и химични задачи, както и при анализиране на статистически данни. Разглежда се идеята за функционален метод при решаване на някои уравнения.

Пети модул: Планиметрия
Актуализират се, надграждат се и се създава плътност на планиметричните знания. Разглеждат се системи от опорни задачи за основните равнинни фигури и се развива идеята за тяхната приложимост. Основно се засяга приложението на тригонометрията и векторния апарат в планиметрията – вътрешнопредметната връзка в математиката като метод на мислене.

Шести модул: Стереометрия
Разглежда се приложението на всички знания по математика при работа с основните стереометрични тела – многостени, ротационни тела и комбинации от тях. Усъвършенстват се уменията за приложение на сечение на многостен с равнина и екстремални задачи в стереометрията – базисни знания за университетското образование.

Формуляр за кандидатстване (MS Word format) моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org