Модулeн проект „Музикални хоризонти“

Модулният проект „Музикални хоризонти“ е предназначен за млади таланти в областта на музиката и има за цел създаването на нова детска вокална група и обучение на вокални таланти и инструменталисти между 6 и 18 години. Основни приоритети са: откриване и насърчаване развитието на млади вокалисти и инструменталисти, подпомагане музикалните им заложби и култура, създаване на възможности за сценична изява. Обучението се осъществява при отлични условия, от висококвалифицирани преподаватели. Преди старта на първо ниво се провежда кастинг и събеседване с кандидатите. Предимство имат изявили се на музикални форуми и конкурси млади музикални дарования.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

  • развитие на музикално-слуховите качества: мелодичен слух, ладов и метроритмичен усет и др.
  • обогатяване на певческите умения чрез заучаване на различни по стил и характер песни
  • усъвършенстване на сценичните умения и навици
  • създаване на условия за изява на музикалния талант чрез колективно и солово изпълнение пред публика
  • обогатяване на музикалната култура на младите таланти и усета им за стойностното и красивото в музиката, усъвършенстване на естетическия им вкус и много други.

Първият модул „Формиране на вокална култура в групово и солово музициране“ цели чрез участие във вокалната формация да се усъвършенстват певческите умения и навици и да се развива усета за многогласие, баланс, хармония, динамика и точно интониране.  Обучението се осъществява при отлични условия, от висококвалифицирани преподаватели. Преди старта на първо ниво се провежда кастинг и събеседване с кандидатите. Предимство имат изявили се на музикални форуми и конкурси млади музикални дарования.

Вторият модул Съвременни ноти" се занимава с колективно и солово изпълнение на песни от репертоарния план и с подготовка за участие в концерти на голяма сцена. Обръща се внимание на пеене с микрофон, изграждане на усет за хармония и многогласие, с проблеми на интонацията и дикцията, със сценичното поведение и сценичния стайлинг.

Третият модул „Музикално сценични практики" се занимава с цялостното изработване на песен от репертоара - работа с текст/език/, музикален съпровод, сценично поведение, хореографии. Предвидени са практически екзерсизи с двете вокални формации „Денсинг куин" и „Меджик".

Четвъртият модул „Музикален калейдоскоп" си поставя за цел да обогати музикалната култура на участниците, усъвършенства се индивидуалната работа с вокалите, както и ансамбловата, набляга се върху изграждането на усет за хармония. Включена е работа с двугласни и тригласни канони и подготовка за участие в конкурси, фестивали и други солови и групови участия.

Пети модул „Съвременни забавни песни“ задълбочава познанията: за музикалните стилове, за отличителните особености на съвременната българска и чужда музика и нейната роля като средство за комуникация, за укрепване на връзките между различните култури.

Шести модул  "Усъвършенстване на вокално-певческите умения"
Този модул поставя в центъра на заниманията развиването и усъвършенстването на усета за многогласие в камерни формации – дуети, триа и квартети. Включва ииндивидуална работа с участниците по солови интерпретации на съвременна наша и чужда музика, както и целенасочена подготовка  за участие в музикални продукции, предавания, конкурси и др, подготовка за кандидатстване по специалностите поп и джаз пеене  и музикална педагогика.Формуляр за кандидатстване моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org