Награди, стипендии и отличия

Проeктът "Награди, стипендии и отличия 2020" има за цел подпомагане обучението и изявите на талантливи деца и младежи в областта на точните и хуманитарни науки, изкуството, технологиите като етап от процеса за непрекъснато обучение, възпитание и развитие.

За десета поредна година подпомагаме обучението и развитието на изявени деца и млади хора чрез отпускане на награди и стипендии на:

  • Първенци с отличен успех, класирали се от първо до трето място на национални конкурси, олимпиади, състезания от областен и национален мащаб, при условие, че продължават образованието си в областите, в които са изявили таланта си;
  • Редовни студенти и ученици от 6 до 20 години с отличен успех – първенци, класирали се от първо до трето място на международни олимпиади;

За 2020 г. обявяваме следните индивидуални награди и отличия за талантливи деца и младежи:

Две парични награди в размер до 600 лв. за талантливи деца/младежи с ограничени финансови възможности, постигнали особени успехи в областта на науката и изкуството. Освен изборените документи, кандидатите за годишната стипендия представят и удостоверение за финансовото състояние на родителите си за една година назад.

Една парична награда за иновативен проект в областта на науката, технологиите и изкуството отличен/създаден през 2019/2020, в размер до 500 лева.

Две индивидуални парични награди за отлично представяне на републикански или международни олимпиади, конкурси, състезания, в размер до 550 лева.

Приз на Фондацията „Шанс за млади таланти” за 2020 г.: Призът на Фондацията се връчва еднократно на едно лице за календарна година за постигнати особено високи постижения в областта на науката и изкуството на възпитаник/възпитаници на Фондацията. Призът има за цел да подпомогне участието в международни изяви на млади таланти, спечелили конкурси през съответната година.

Кандидатите, които отговарят на изискванията, представят или изпращат по пощата в офиса на Фондацията, находящ се в гр. Бургас, п.к. 8000, пл. „Атанас Сиреков“ № 4, Бургас (работно време: 10–12 и 14-18 часа) или по имейл на info@forbgkids.org: не по-късно от 4 май 2020 година следните документи:

  • Формуляр за кандидатстване за програмата „Награди, стипендии и отличия“
  • Tворческа автобиография, съдържаща следните данни: трите имена на кандидата; дата и място на раждане; адрес, имейл и телефонен номер; име на Вашето учебно заведение; описание на постиженията Ви за 2019 и 2020 година;
  • Копие от документа/и, удостоверяващ/и класирането в националните и международни научни, езикови и научно-технически форуми, конференции и олимпиади;
  • Документ, заверен в съответното висше или средно училище, съдържащ информация за успеха, научно-изследователската и експериментална дейност на студента или ученика.
  • Служебна бележка за доходите, издадена от работодател и/или документ доказващ, че родителят е безработен (в случаите, когато се кандидатства за награда и стипендия за ученик или студент с органичени финансови възможности)
  • Попълнена, подписана и сканирана декларация за поверителност на личните данни. Ако сте пълнолетен/пълнолетна, полето "Законен представител на ......" се оставя непопълнено!

Не се приемат документи, които удостоверяват единствено участие в даден турнир, състезание или олимпиада или документи, удостоверяващи получаването на поощрителни награди. Формулярът за участие трябва да бъде попълнен на кирилица. Няма да се приемат формуляри за кандидатстване, попълнени на латиница. Всички приложени документи трябва да са на български език, като документи, които са на чужд език, трябва да бъдат придружени с официален превод на български език.

Очакваме вашите кандидатури до 04 май 2020 г. Няма да се разглеждат кандидатури, които не отговарят на описаните по-горе критерии. Децата и младежите, които ще получат награда или стипендия се определят от комисия, назначена от Председателя на Фондацията.

Имената на кандидатите, които ще получат награда или стипендия ще бъдат обявени на 11 май 2020 г. на сайта на Фондацията.

Официалното награждаване на финалистите ще се състои на 16 май 2020.

Формуляр за кандидатстване
Формуляр за безвъзмездна помощ за проекти (MS Word format)
Моля, изпращайте формулярите на info@forbgkids.org

 


 

Календар

-
Център за млади таланти предлага новите си модулни проекти