Награди, стипендии и отличия

Проeктът "Награди, стипендии и отличия 2023" има за цел подпомагане обучението и изявите на талантливи деца и младежи в областта на точните и хуманитарни науки, изкуството, технологиите като етап от процеса на непрекъснато обучение, възпитание и развитие.

За дванадесета поредна година обявяваме следните индивидуални награди и отличия за талантливи деца и младежи:

 • Две парични награди в размер до 600 лева за талантливи деца/младежи с ограничени финансови възможности, постигнали особени успехи в областта на науката или изкуството през 2022 и 2023 година. Кандидатите в тази категория трябва да представят и удостоверение за финансовото състояние на родителите си за една година назад.
 • Две индивидуални парични награди в размер до 550 лева за отлично представяне на национални или международни олимпиади, конкурси, състезания и други през 2022 и 2023 година.
 • Една индивидуална награда "Мирела Буюклиева" в размер до 550 лева за отлично представяне в сферата на музикалното изкуство на национални или международни конкурси, състезания и други през 2022 и 2023 година.
 • Приз „Шанс за млади таланти” за 2023 г.: Призът на Фондацията се връчва еднократно за календарна година за постигнати особено високи успехи в областта на науката и/или изкуството през 2022 и 2023 година. Призът има за цел да стимулира развитието на млади таланти и да подпомогне участието им в престижни форуми на международно ниво.

* Индивидуалната награда за музикално изкуство "Мирела Буюклиева" се учредява през 2023 г. в памет на нашия талант Мирела Буюклиева.


Кандидатите трябва да отговорят на следните условия:

 • Първенци с отличен успех, класирали се от първо до трето място на национални конкурси, олимпиади, състезания на областно и национално ниво през 2022 и 2023 година;
 • Редовни студенти и ученици от 6 до 20 години, класирали се от първо до трето място на международни олимпиади, състезания и конкурси;
 • Деца и младежи от 6 до 20 години с изключителни постижения и/или изяви национално или международно ниво.

Кандидатите, които отговарят на изискванията, изпращат на имейл info@forbgkids.org не по-късно от 23 април 2023 година следните документи:

 • Формуляр за кандидатстване за програмата "Награди, стипендии и отличия";
 • Кратко есе от кандидата, свързано с интересите и областта от науката, изкуството или технологиите, за която кандидатства;
 • Описание на наградите и отличията за 2022 и 2023 година;
 • Копие от документа/и, удостоверяващ/и класирането в национални и международни научни форуми и олимпиади;
 • Документ, заверен в съответното учебно заведение, съдържащ информация за успеха на кандидата или копие от бележника на ученика;
 • Служебна бележка за доходите, издадена от работодател и/или документ, доказващ, че родителят е безработен (в случаите, когато се кандидатства за награда за ученик или студент с ограничени финансови възможности);
 • Попълнена, подписана и сканирана декларация за поверителност на личните данни. Ако кандидатът е пълнолетен/пълнолетна, полето "Законен представител на ..." се оставя непопълнено.

Не се приемат документи, които удостоверяват единствено участие в даден турнир, състезание или олимпиада или документи, удостоверяващи получаването на поощрителни награди. Всички приложени документи трябва да са на български език и на кирилица, като документи, които са на чужд език, трябва да бъдат придружени с официален превод на български език.

Очакваме вашите кандидатури до 23 април 2023 г. Ще се разглеждат само кандидатури, които отговарят на описаните по-горе критерии. Децата и младежите, които ще получат награда или стипендия, се определят от комисия, назначена от Председателя на Фондацията.


Формуляр за кандидатстване

Декларация за поверителност на личните данни

Моля, изпращайте документите на info@forbgkids.org