ЕкоКлуб "Зелени изследователи" - за деца от 7 г. до 10 г.

ЕкоКлуб "Зелени изследователи"

Този нов за Център на млади таланти проект е предвиден за деца  от 7 до 10 г., които проявяват определен интерес към природните науки, биоразнообразието (растения и животни), опазването на околната среда и екология. Има за цел по достъпен и приятен начин с помощта на средствата на изкуството да  помогне на децата да осмислят и затвърдят  нови знания за характеристиките на различните биологични видове, да изградят  умения за наблюдението и съхранението им,  да осъзнаят значимостта и ролята на човека за опазването на природата и да ги подготви да прилагат тези знания и умения в следващите етапи на обучението по природни науки.

В съвременния етап от развитието на обществото въпросите за екологическото равновесие, за отношението към околната среда , за защита на природата са особено значими и важни и за формирането на  децата като съзнателни и отговорни личности. Учебната програма включва интерактивни методи и игри, съчетава умело и в достъпна за децата форма усвояването на важни понятия със средствата на изобразителното изкуство и помага за осмисляне свободното време на участниците.

Проектът е отворена система и непрекъснато се обновява.Предвиден е за 3 учебни години , като за една учебна година  са предвидени две нива/ модули/ от 60 уч.часа. Седмичната ангажираност и програмата се обсъждат и уточняват с децата на първото занятие и се съобразяват с възрастта на участниците.След всяко ниво се защитава сертификат за постигнато образователно ниво , а след приключване на проекта участниците получават Атестат за природозащитна и благотворителна дейност,  които могат да използват при кандидатстване за следващ етап на обучение.

Цели и задачи на проекта :

  • Запознаване както с наименованията на масово срещаните в парковете и градската среда дървесни видове и с тяхната ролята;
  • Запознаване с необходимостта и начина на хербаризиране и съхранение на растения, развиване на умение за успешно хербаризиране и изсушаване на природни материали;
  • Запознаване с разликите във формата на листата на различните видове дървета, изграждане на умения  да разпознават по-характерни от тях, научаване на основни ориентири за разграничаване на формите на листата и плодовете и  за наблюдение и откриване на разликите между тях;
  • Запознаване със специфични визуални особености на листата, плодовете и семената на широко разпространени дървета и храсти;
  • Знания за природни материали, произлизащи от растения и животни- видове, обща информация, история на употребата им, произход, приложения, изкуствени заместители и любопитни факти;
  • Знания за различни изобразителни техники;
  • Изграждане на ново отношение за отговорност към опазването на околната среда, както и емоционално ангажирано отношение към екологичните проблеми  и др.

Първи модул: "Възприемане на действителността"
Програмата е групирана около три основни ядра - "Обект и среда", 'Обект и образ", "Зрител и творба". Запознава участниците с особеностите на природната среда и връзката на обектите с нея, занимава се с многообразието на обекти в природата.  асочено към овладяване осовладяване особеностите на  образните характеристики на обектите като цвят, форма, пропорции, положение в пространството; стандартите при третото ядро се реализират  чрез участие в конферанса и  обсъждането на творбите, формиране на естетическо мнение и активно отношение към качествата на работите, както и способност за естетическа преценка и вербална комуникация като израз на отношение.

Втори модул:  "Визуална комуникация" и "Материали и техники"
Кратко представяне: на темите свързани с първото ядро се реализират чрез игри с карти, запознава участниците с образи и символни изображения на различни видове, които те свикват да разпознават; второто ядро затвърждава уменията на участниците да работят с различни техники и материали, да използват природни материали в художествени конструкции и пана.


Автор и ръководител на проекта: Светла Далакчиева

Прием на документи, информация и записвания на: info@forbgkids.org или лично в Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5 (срещу Община Бургас). Телефони за връзка: 0887 201033; 0882 723760.

 

Календар

-
Моден конкурс за най-оригинален летен тоалет

-
Модулни проекти на Център за млади таланти