Алтернативен литературен клуб "Талант" за креативно творчество, дебати и изпитни формати

Алтернативен литературен клуб "Талант" за креативно творчество, дебати и изпитни формати 

Предвиден е за всички младежи между 13 и 19 години, които желаят да усъвършенстват писмената си и говорна култура във всичките й аспекти. Целта на проекта е ново отношение към българския език и литература - да подготвя чрез целенасочени занимания  участниците за използването на езика не само като средство за социално взаимодействие, но и като такова за личностна изява.  Овладяването на особеностите и тънкостите на българския книжовен език – граматични и правописни принципи и правоговорни норми до съвършенство се поставят в основата на творческото прецизиране на писмения и устен изказ,  подобряват езиковата култура и  допринасят за интелектуалното им израстване и реализация. Запознаването с видове текстове и техните особености  насърчава творческото писане и  дава възможност чрез участие в литературни конкурси, срещи и съвместни изяви с писатели, поети, журналисти за личностна изявa и постижения.  Усъвършенстването на дебата и аргументирането, посветено на злободневни, политически и социални теми е друг приоритет на проекта, който цели усвояване на аргументативни практики и свободно изразяване на собствена позиция, свързано с бъдеща професия в публичното пространство, чрез средствата на българския книжовен език, изпреварващо развитие на комуникативните и презентационни умения, усъвършенстване на ораторското майсторство, на общата култура и логическо мислене и аргументиране. Системната работа по изискванията за ДЗИ , теми, задачи, тестове помага за последователната подготовка за всички възможни изпитни формати по български език и литература. Предвидени са срещи, семинари и уъркшопи с изявени представители на посочените професии, практики и публични дебати. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  • Развиване  и усъвършенстване на езиковата компетентност, комуникационните и презентационни умения     
  • Усъвършенстване на езиковите норми и умения, на ораторската реч, логическото  аргументиране, критическо мислене и защитаване на позици
  • Издигане на личното и социално самочувствие, на уменията да се говори свободно пред аудитория
  • Развиване на умения за изразяване и защитаване на собствено мнение  и вземане на решения по важни проблеми
  • Провокиране на креативността и иновативното мислене
  • Целенасочена работа за утвърждаване на идеи, които решават реални проблеми и са полезни в личен и обществен план
  • Създаване на отбор / общност от будни, интелигентни и интересни млади хора, които да се представят в различни събития и състезания в България и на международно ниво
  • Творческо писане и индивидуални консултации

Проектът е отворена система, след всеки модул се полага изпит и успешно издържалите го , получават европейски сертификат, който могат да използват при кандидатстване. За тази учебна година са предвидени две образователни нива. 

Първи модул: "Езикът – щит и острие. Правописни принципи и правоговорни норми"-  цели усъвършенстване на езиковата култура, прецизиране на правописа и изказа, упражнения за изчистване на клишета и жаргонизми за чист и издържан български език.


Втори модул: "Творческо писане – иновативност и креативност. Личностно и социално развитие чрез писмената реч" – занимава се с  особеностите на приложната есеистика и с видове текстове и изискванията към тях. Мотивационно писмо – видове и особености. Практически задачи . Участия в литературни конкурси.


Трети модул: "Ролята на дебата за развитие на индивида като личност и професионалист" - запознава участниците със същността и  значимостта на дебата, правила и подготовка за провеждане  пред публика, структурни  елементи, тема – теза / антитеза, доказателства. Учебен дебат.


Четвърти модул: "Ефективна стратегия на аргументиране"  - развива умения за аргументиране и интерпретация, видове дебати и техники, повишава комуникативните компетентности, продължава паралелно и работата по приложна есеистика.


Пети модул:  "Изкуството за водене на спорове – творчески и логически процес" - обръща внимание на диспута като съществена част от преговорите в политика, наука и изкуство, защита на възгледи. Предвидени са практически задачи.


Шести модул: "Литературна дискусия – особености" - занимава участниците с видове аргументи и доказателства и тяхното използване в дебати и дискусии, за силата на аргумента и тежестта на доказателствата при изразяване на лична позиция. Представяне и обсъждане на литератулни произведения, нови книги.


Автор и ръководител на проекта: Ваня Желева, преподавател по български език и литература с I-ви клас квалификация и богат опит с талантливи деца.

Прием на документи, информация и записвания на: info@forbgkids.org или лично в Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5 (срещу Община Бургас). Телефони за връзка: 0887 201033; 0882 723760.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар

-
Моден конкурс за най-оригинален летен тоалет

-
Модулни проекти на Център за млади таланти