ЕкоКлуб "Зелени изследователи" - за ученици от 11 г. до 16 г.

ЕкоКлуб "Зелени изследователи" за учници от 11 г. до 16 г.

Този модулен проект има за цел да насочи младите хора към проблемите за устойчивото развитие и опазването на околната среда, както това се прави във всички, развити в образователно отношение страни и нашият център , единствен в България сертифициран член на международната ETSN му обръща особено внимание. Чрез неговото реализиране искаме да насърчим осъзната промяна в поведението на хората и да покажем възможностите за ефективни действия, с които да стимулираме развитието на нови ценности и модел на поведение в различни аспекти. Концепцията се основава на интеграция между получаването на нови знания и умения и надграждането на придобити знания и умения по учебните предмети биология, химия, география, физика, природознание, история, български език, изобразително изкуство, което дава възможност както за активизиране на познавателната активност и самостоятелност на участниците, така и за по-трайно усвояване на предлаганите знания и умения. Учебната програма включва теми като подбрана информация за околната среда и факторите, които й въздействат, заплахите за нейното състояние, за промените в атмосферата, почвите и водите, биоразнообразието, устойчивото производство, развитие и потребление, ефективното използване на енергията, жизнен цикъл на материалите и други.

Предвиден е за няколко учебни години, като за една година са предвидени две нива /модули / от 60 учебни часа. Всички важни знания по посочените науки и придобитите умения младежите могат да използват в следващите етапи на обучението си. Предвидените в него дейности правят разбираеми и общодостъпни проблемите на околната среда, предизвикват креативното мислене и предоставят инструменти за адекватна грижа и опазване на околната среда. Участниците в проекта получават освен сертификати за постигнато образователно ниво след всяко ниво и Атестат за природозащитна и благотворителна дейност, които могат да използват в следващ етап на обучение и за кандидатстване за висше образование.

Първи модул: "Елементи на Околната среда и взаимна обвързаност" - демонстриране и осъзнаване взаимосвързаността на всички компоненти на околната среда, значимостта на всеки елемент, но и взаимодействието на нещата около нас. Кратко представяне: занимава се с въпроси относно чистота на въздуха, знаението на водата, роля и функции на почвата, изключителната важност на биологичното разнообразие, шумовото замърсяване, материали и отпадъци, химикалите около нас, енергията, без която не можем. Запознава участниците с подходи за намаляването на вредните въздействия, практически мерки за подобряването качеството на, развива умения за критична преценка.

Втори модул: "Екологични проблеми в средата, в която живеем" - ролята на всеки човек при преодоляването на заплахите и мерки, които хората трябва да предприемат. Занимава се с химикалите около нас и форми за въздействието им върху околната среда и човешкото здраве, хората и колите - осъзнаване негативното въздействие на транспорта върху природата,
промишлеността и варианти за подобряване екологосъобразността на промишлената дейност, ролята, историята и традициите, свързани с хляба, функцията и важността на горите и заплахите за околната среда, произтичащи от експлоатацията горите за стопански цели, отдих и туризъм, придобиване и затвърждаване на навици да пазят природата и да почистват след себе си. Запознава участниците с това как атмосферата регулира температурата на Земята, също с климата и парниковия ефект, киселинните дъждове, с екологичното състояние на Черно море и необходимостта от съвместни усилия за опазването му.

Цели и задачи на проекта

  • Увличане на младежите в организирането и провеждането на инициативи и кампании, чрез които придобиват знания, умения и опит в областта на екологията и устойчивото поведение, да се приобщят към идеята за гражданско участие и отговорност към мястото, в което живеят;
  • Усвояване на знания за проблемите на околната среда, изграждане на технически умения, способност за използване на знанията си за анализ на комплексни проблеми и такива за генериране на подходящи и справедливи решения;
  • Откриване на смисъла за приноса на всеки човек за опазване на околната среда и цялото биоразнообразие във вида, който съществува днес, за да могат и бъдещите поколения да му се радват;
  • Насърчаване на екологично отговорно поведение с конкретни послания и дейности.

Автор и ръководител на проекта: Светла Далакчиева

Прием на документи, информация и записвания на: info@forbgkids.org или лично в Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5 (срещу Община Бургас). Телефони за връзка: 0887 201033; 0882 723760.