Проект по екология и опазване на околната среда "Зелени младежи-посланици"

Проект по екология и опазване на околната среда
"Зелени младежи-посланици"

Този модулен проект има за цел да насочи младите хора /5– 10 клас/ към проблемите за устойчивото развитие и опазването на околната среда, както това се прави във всички, развити в образователно отношение страни и нашият център , единствен в БГ сертифициран член на международната ETSN му обръща особено внимание. Чрез неговото реализиране искаме да насърчим осъзната промяна в поведението на хората и да покажем възможностите за ефективни действия, с които да стимулираме развитието на нови ценности и модел на поведение в различни аспекти. Концепцията се основава на интеграция между получаването на нови знания и умения и надграждането на придобити знания и умения по учебните предмети биология, химия, география, физика, природознание, история, български език, изобразително изкуство, което дава възможност както за активизиране на познавателната активност и самостоятелност на участниците , така и за по-трайно усвояване на предлаганите знания и умения. Учебната програма включва теми като подбрана информация за околната среда и факторите, които й въздействат, заплахите за нейното състояние, за промените в атмосферата, почвите и водите, биоразнообразието, устойчивото производство, развитие и потребление, ефективното използване на енергията, жизнен цикъл на материалите и други.

Предвиден е за няколко учебни години, като за една година са предвидени две нива /модули / от 60 учебни часа. Всички важни знания по посочените науки и придобитите умения младежите могат да използват в следващите етапи на обучението си. Предвидените в него дейности правят разбираеми и общодостъпни проблемите на околната среда, предизвикват креативното мислене и предоставят инструменти за адекватна грижа и опазване на околната среда. Участниците в проекта получават освен сертификати за постигнато образователно ниво след всяко ниво и Атестат за природозащитна и благотворителна дейност, които могат да използват в следващ етап на обучение и за кандидатстване за висше образование.

Първи модул: "Елементи на Околната среда и взаимна обвързаност" - демонстриране и осъзнаване взаимосвързаността на всички компоненти на околната среда, значимостта на всеки елемент, но и взаимодействието на нещата около нас. Кратко представяне: занимава се с въпроси относно чистота на въздуха, знаението на водата, роля и функции на почвата, изключителната важност на биологичното разнообразие, шумовото замърсяване, материали и отпадъци, химикалите около нас, енергията, без която не можем. Запознава участниците с подходи за намаляването на вредните въздействия, практически мерки за подобряването качеството на, развива умения за критична преценка.

Втори модул: "Екологични проблеми в средата, в която живеем" - ролята на всеки човек при преодоляването на заплахите и мерки, които хората трябва да предприемат. Занимава се с химикалите около нас и форми за въздействието им върху околната среда и човешкото здраве, хората и колите - осъзнаване негативното въздействие на транспорта върху природата,
промишлеността и варианти за подобряване екологосъобразността на промишлената дейност, ролята, историята и традициите, свързани с хляба, функцията и важността на горите и заплахите за околната среда, произтичащи от експлоатацията горите за стопански цели, отдих и туризъм, придобиване и затвърждаване на навици да пазят природата и да почистват след себе си. Запознава участниците с това как атмосферата регулира температурата на Земята, също с климата и парниковия ефект, киселинните дъждове, с екологичното състояние на Черно море и необходимостта от съвместни усилия за опазването му.

Цели и задачи на проекта

  • Увличане на младежите в организирането и провеждането на инициативи и кампании, чрез които придобиват знания, умения и опит в областта на екологията и устойчивото поведение, да се приобщят към идеята за гражданско участие и отговорност към мястото, в което живеят;
  • Усвояване на знания за проблемите на околната среда, изграждане на технически умения, способност за използване на знанията си за анализ на комплексни проблеми и такива за генериране на подходящи и справедливи решения;
  • Откриване на смисъла за приноса на всеки човек за опазване на околната среда и цялото биоразнообразие във вида, който съществува днес, за да могат и бъдещите поколения да му се радват;
  • Насърчаване на екологично отговорно поведение с конкретни послания и дейности.

Автор и ръководител на проекта: ландш. арх. Емилия Праматарова

Прием на документи, информация и записвания на: info@forbgkids.org или лично в Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5 (срещу Община Бургас). Телефони за връзка: 0887 201033; 0882 723760.