Модулен проект по немски език "Deutsch lernen fuer die Zukunft" I част

Модулният проект по немски език "Deutsch lernen für die Zukunft" - част I е подчинен на изискванията на европейските програми за езиково обучение до 2020 г. и е предназначен за изявени ученици от 9 клас на езиковите училища и паралелките с разширено изучаване на чужди езици, които желаят да усъвършенстват и специализират езиковата си подготовка след 8 клас (нива А2 – С1). Учебната програма цели изпреварващо и надграждащо обучение с оглед повишаване на уменията за практическо овладяване и прилагане на езика в различни комуникативни ситуации. Креативност в създаването на текстове, отлично справяне с училищните задачи и постепенна подготовка за следване и работа в германоезични държави. Той е допълнение на проекта "Език и професия". Проектът е планиран за три учебни години и дава възможност за защита на  6 сертификата. Всяко ниво се състои от по 60 учебни часа, обучението се извършва в малки групи, при отлични условия, от висококвалифицирани преподаватели. Предимство при кандидатстване имат отлично представилите се на олимпиади, езикови и междуезикови състезания и конкурси и завършилите успешно интензивен езиков курс след 8 клас. За учебната 2019/2020 година са предвизени две образователни нива (А2-В1).

Първо ниво: "Auf kreative Weise Sprachkenntnisse vertiefen und verbessern" е съобразено с новите изисквения и танденции на чуждоезиковото обучение в рамките на ЕС и обръща внимание на комуникативните и писмени знания и умения, на езикови тънкости и трудности, свързани с основните езикови компоненти, подпомага изпреварващо училищната програма, включва симулиране на ситуации и предоставяне на езикови средства за ефективна комуникация, творчески задачи свързани с теми и текстове, ролеви игри, интервюта, творческо писане, модерни подходи за обогатяване на лексиката, подобряване на граматичната компетентност, правопис, правоговор, произношение и интонация.

Второ ниво: "Wege zum sicheren Sprachgebrauch" има за цел да задълбочи езиковите познания и умения по основните компоненти – четене с разбиране, слушане с разбиране, превод, разширяване на лексиката, осмисляне на сложни граматични явления и др. Занимава се целенасочено с многозначност и рекция на глаголи, прилагателни и съществителни, с употребата на времената и други важни граматични особености, с тематично разширяване на лексиката и активизиране на уменията за създаване на текстове, както и с различни упражнения за насърчаване на свободния изказ - дебати, дискусии и други.

Автор и ръководител: Петя Бахчеванова - магистър по немски език и литература.

 

Календар

-
Моден конкурс за най-оригинален летен тоалет

-
Модулни проекти на Център за млади таланти