Модулен проект „Въведение в Изкуствения интелект: технологии за машинно обучение“

Модулен проект по нови технологии “Въведение в  Изкуствения интелект: технологии за машинно обучение” е предназначен за изявени ученици и младежи на възраст от 16 до 20 години с подчертан интерес към информатиката и математиката, които желаят да се развиват изпреварващо в сферата на новите технологии и да придобият умения по една от най-актуалните сфери на съвременната наука и практика – изкуственият интелект.

В курса се изяснява логическата рамка на тази област на науката, придобиват се практически умения за програмиране на езика Python, който се е наложил като де факто стандарт за разработка на “умни” програми, прави се кратко въведение в някои основни математически концепции, имащи отношение към изкуствения интелект, и се провеждат практически занятия за решаване на реални проблеми от практиката чрез алгоритми за машинно обучение като невронни мрежи и препоръчващи системи. Материалът е съобразен с възрастта на обучаемите, като се набляга на интуицията зад преподаваните концепции и уменията за работа с готови програмни решения. Изкуственият интелект е тема, която не е засегната в средното образование, но пред вид динамиката на развитие на технологиите, се очаква да бъде ключова комппетенция на бъдещите специалисти в света на информатиката в средносрочен план.

Цели и задачи:

  • Придобиване на теоретични познания по изкуствен интелект;
  • Придобиване на умения за решаване на реални проблеми от практиката чрез машинно обучение;
  • Стимулиране на творческия подход за решаване на проблеми чрез “умни” системи;
  • Математическа подготовка за някои дисциплини във висшето образование.

Проектът се състои от 5 модула, както следва:

Първи модул: “Въведение в езика Python” - включва въведение в основните положения в езика, работа с масиви, функции, работа с файлове, изчертаване на графики и математически библиотеки. Модулът завършва с практически тест.

Втори модул: “Математика в изкуствения интелект” - интуитивно въведение във функционалния анализ и  линейната алгебра: функции, производни, матрици и вектори. Модулът завършва с  тест за решаване на задачи.

Трети модул: “Машинно обучение с изкуствени невронни мрежи” - изясняват се основните интуиции зад машинното обучение, видове обучение, типове задачи, адресирани от машинното обучение, основни понятия при изкуствените невронни мрежи. Модулът е практически ориентиран и завършва със разработване на самостоятелен проект.

Четвърти модул: “Тест и настройка на изкуствени невронни мрежи” - решаване на практически задачи чрез изкуствени невронни мрежи, тестване на резултатите, настройка на параметри и конструиране на “умни системи”. Модулът завършва с авторски проект.

Пети модул: “Неконтролирано обучение и препоръчващи системи” - модулът запознава обучаемите с разнообразие от алгоритми за машинно обучение като k-средни и препоръчващи системи. Разглеждат се конкретни приложения на тези алгоритми в реална среда. Модулът завършва с представяне на авторски проект.

Автор и ръководител: Александър Иванов - доктор по информационни технологии.
 

Формуляр за кандидати моля, изпращайте на info@forbgkids.org