Модулен проект по немски език "Sprache und Beruf"

Модулният проект по немски език „Sprache & Beruf” е подчинен на изискванията на европейските програми за 2011 "Език и професия", за 2012 "Език и бизнес", "Единни в многообразието" за 2013, "Младежта за Европа" за 2014 и за 2015 - 2020 - "Аз мога повече"- насочена към специализиране на езиковата подготовка. Предвиден е за изявени ученици от 9, 10 и 11 клас на езиковите училища и паралелките с разширено изучаване на чужди езици от гр.Бургас и регион. Учебната програма цели осъществяването на изпреварващо и надстройващо обучение с оглед повишаване на уменията за практическо овладяване и прилагане на съответния език в различни комуникативни ситуации,както и на тези за креативност в създаването на текстове. Състои се от 8 модула. Обучението се извършва в малки групи, при отлични условия, от висококвалифицирани преподаватели. Преди първо ниво се провежда входящ тест и кратко интервю, за които не е необходима предварителна подготовка. Предимство при кандидатстване имат отлично представилите се на олимпиади, езикови и междуезикови състезания и конкурси.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  • обогатяване на речниковия запас чрез надграждане с идиоматични и разговорни   изрази
  • усъвършенствуване на уменията за свободно използване на езика в различни сфери и ситуации
  • подобряване на писмената култура и усъвършенствуване на уменията за творческо писане
  • разширяване на езиковата и обща култура, усъвършенствуване на ценностната система
  • да подпомогне още по-успешното представянето на олимпиади, езикови и междуезикови състезания и конкурси, на изпитите за езикова диплома, на зрелостни и кандидат-студентски изпити, в избраната професионална област
  • да усъвършенства уменията за свободно говорене пред публика и камера
  • да подобри уменията за творческа разработка на различни видове текстове

Първи модул по немски език „Freies Sprechen und kreatives Schreiben” се занимава с различните аспекти на практическото приложение на езика. Предвидени са разнообразни творчески задачи, игри, дебати, интервюта, сценично четене и други.

Втори модул "Wege zum sicheren Sprachgebrauch - gezielte Schreib-und Sprechförderung"  се занимава целенасочено с многозначност и рекция на глаголи, прилагателни и съществителни, с употребата на времената и други важни граматични особености, с тематично разширяване на лексиката и уменията за създаване на текстове, както и с различни упражнения за насърчаване на свободния изказ - дебати, дискусии и други.

Трети модул „Übersetzen und Dolmetschen” поставя началото на специализираната езикова подготовка по немски език. Запознава участниците с особеностите при превода на художествена и техническа литература от и на немски език, с изискванията към преводача и неговата подготовка. Втората част на модула е своеобразно въведение в сферата на туризма, занимава се с дейността и задачите на екскурзовода и други професии в тази област, както и с необходимия лексически минимум за работа по посрещане и обслужване на потенциални чужди туристи. Предвидени са много практически занятия на място в туристически обекти в Бургас и региона.

Четвърти модул „Fachsprache Deutsch" продължава специализираната подготовка на езика в областта на науката и техниката/медицина, екология, технологии, електротехника и електроника, народно стопанство и др. Основните цели са развиване на рецептивни, репродуктивни и продуктивни умения за разбиране при четене и слушане, при превод на кратки специализирани текстове, както и правилно оформяне на писмени и устни съобщения. Обръща се внимание на усвояването на словообразователни модели, типични за науката и техниката, морфолотични и синтактични явления, характерни за този стил и на натрупването на активен лексически минимум.

Пети модул „Business Deutsch und Handelskorrespondenz" въвежда участниците в света на бизнеса, фирмената икономика и кореспонденция. Поставя си за цел да се превърнат в практическо ръководство за устни и писмени делови контакти на немски език за нуждите на бизнесмени, мениджъри, бизнес-секретарки, търговски представители и посредници, служители в търговски фирми чрез усвояване на задължителната терминология и езикови средства.

Шести модул "Deutsch im Bereich der internationalen Beziehungen" специализира езиковата подготовка в областта на външната търговия и международните политически отношения (дипломацията) и подготвя участниците за следване и работа в тези направления. Включени са елементи на дипломатическия  протокол и още много особености в тази сфера.

Седми модул "Der schnelle Weg zum Zertifikat" включва подготовка за всички видове изпити на немски език - държавни зрелостни, кандидатстудентски, за сертификати DaF, DSD, DSH и други.

Осми модул "Korrektes  Deutsch für Büro, Studium und Beruf - praktische Sprachtipps für situationsbedingte Ausdrucksweise (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Bewerbung und Vorstellungsgespräch, Anträge - Studium/Arbeit, Interview und Motivationsessay)"
се занимава с оформлението, изискванията и езиковите особености на различните видове специфични дейности и документи, свързани със следване, специализации и бъдещата професионална реализация.

Автор и ръководител: Анастасия Жекова-Велкова - старши учител по немски език и литература.

Формуляр за кандидатстване (MS Word format) моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org