Модулен проект по английски език "Language Occupation"

Модулният проект по английски език „Language & Occupation“ е обновен през 2017 и е подчинен на изискванията на европейските програми за 2011 "Език и професия", за 2012 "Език и бизнес", "Единни в многообразието" за 2013, "Младежта за Европа" за 2014 и "Аз мога повече" за 2015 - 2020 - насочени към специализиране на езиковата подготовка. Предвиден e за изявени ученици от 10 и 11  клас на езиковите училища и паралелките с разширено изучаване на чужди езици. Учебната програма цели осъществяването на изпреварващо и надстройващо обучение за усъвършенстване на уменията за практическо овладяване и прилагане на английски  език в различни комуникативни ситуации, в подготовката за бъдещата професионална реализация,както и на тези за креативност  при  създаването на текстове (нива В1- С1). Включва 8 модула. Всеки модул приключва с изпит за сертификат. Обучението се извършва в малки групи, при отлични условия, от висококвалифицирани преподаватели. Преди първо ниво се провежда входящ тест и кратко интервю, за които не е необходима предварителна подготовка. Предимство при кандидатстване имат отлично представилите се на олимпиади, езикови и междуезикови състезания и конкурси.


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 • обогатяване на речниковия запас чрез надграждане с идиоматични и разговорни изрази
 • усъвършенствуване на уменията по лексика, граматика и фонетика за свободно използване на езика в различни сфери и ситуации
 • подобряване на писмената култура и усъвършенствуване на уменията за творческо писане
 • разширяване на езиковата и обща култура, усъвършенствуване на ценностната система
 • подготовка за успешно представянето на изпити за сертификати, олимпиади, езикови и междуезикови състезания и конкурси, на зрелостни и кандидат-студентски изпити, за избраната професионална област
 • усъвършенстване на  уменията за свободна публична реч и прзентиране пред камера
 • обогатяване на познанията за страните, където се говори английски език, за тяхната литература, изкуство, спорт и култура
 • Е-Enjoy learning
 • N-Never give up
 • G-Go ahead
 • L-Learn a lot
 • I-It will open doors for you
 • S-Study hard to
 • H-Have a better future


Първи модул "Listen carefully and Speak correctly" се занимава с практическото усъвършенстване  на езика. Предвидени са разнообразни творчески задачи, дебати, интервюта, дискусии, сценично четене, рецитиране на стихове и други. Срещи с англоговорящи, чиито роден език е английския език.

Втори модул  "Read and understand. Creative writing" поставя началото на по - задълбочена езикова подготовка. Запознава участниците с богатството на английския език като обръща особено внимание на идиоматични изрази, фразови глаголи и употребата им, синоними и др. Формират се умения за писане на различни видове есе, задачи от типа: обобщение на текст, отворени отговори, описване на различни видове диаграми, графики и др. Изпитна задача:есе по тема


Трети модул  "History, Culture and English Literature" (Translation) запознава участниците с исторически данни за англоговорящите страни, тяхната култура и значими литературни произведения. Развиват се умения за превод на текст и се изясняват особеностите при превода на художествена литература от и на английски език, с изискванията към преводача и неговата подготовка. Изпитна задача – симултантен превод и писмен превод на откъс от текст (художествена литература)


Четвърти  модул  "Travel in the world with English" е своеобразно въведение в сферата на туризма, занимава се с дейността и задачите на екскурзовода и други професии в тази област, както и с необходимия лексически минимум за работа по посрещане и обслужване на потенциални чужди туристи. Предвидени са много практически занятия на място в туристически обекти. Приключва с изпит за сертификат с за екскурзовод и/или администратор в хотел съвместно с представители на туристическата сфера, който може да се използва за работа.


Пети модул "English for specific purposes" поставя основите за разширяване на лексиката  в областта на науката и техниката (медицина, екология и околна среда, химия и биология, география, право, дипломация, народно стопанство, електротехника и технологии, религия и др.). Има за цел да подготви участниците за използването на езика в бъдещата професионална практика, както и при технически и специалиазиран устен и писмен превод от и на английски език. Изпитна задача: Слушане с разбиране и коментар, специализиран превод  по избрана тема.


Шести модул  "Business English. Correspondence. International Trade" се занимава с фирмена икономика и особеностите на бизнес-кореспонденцията - оформление, стил и формулировките на английското и американското делово писмо, митническите и административни формалности, на банкови операции, застраховки, създаването на джойнт-венчър, употребата на международни търговски термини Incontems. Участниците получават богата информация за основополагащите случаи при общуването на английски език в областта на бизнеса. Включени са елементи на дипломатическия протокол , на външно-търговските отношения и още много особености на тази сфера. Предвидени са практически занятия и участие на най-добрите в курсове на бизнес училища. Изпитна задача: Фирмено писмо и технически превод , организиране на представително събитие

Седми  модул "Education and English around us" включва информация за висшите учебни заведения в страни, където английският е майчин език, както и в държави, където е възможно кандидатстване за висше образование в колежи и университети, предлагащи обучение на английски език. Участниците в проекта се запознават с европейските образователни системи и различията в условията за кандидатстване извън България. Дава  информация за необходимите документи за кандидатстване в чужбина и как мога сам да се боря за стипендия (писане на мотивационно писмо и есе)

Осми модул "Prepare for academic Success internationaly - ready for CAE, TOEIC TOEFL, IELTS, Matriculation exam" включва практическа подготовка за различни видове изпити на английски език - за сертификати, държавни зрелостни, кандидатстудентски, за работа и други – тестове и изпитни задачи, свързани с основните езикови умения на ниво кандидатстуденти. Занимава се с вазможности за стипендии. Изпитна задача – тест TOEFL за ниво С1 и интервю.

Формуляр за кандидатстване (MS Word format) моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org

 

 

 

 

 

 

 

Календар

-
Моден конкурс за най-оригинален летен тоалет

-
Модулни проекти на Център за млади таланти