Модулен проект по живопис и графика "Контрасти"

Арт проектът по живопис и графика „Контрасти" си поставя за цел да насърчава развитието на млади таланти в областта на изящното изкуство, да обогатява общата им култура и естетически вкус. Включва девет модула: Небесна дъга; Светлини и сенки; Магията на цветовете; Графика и дизайн и смесени техники; Графика и илюстрация; Рисуване от натура на битови предмети - етюди; Фигуралната композиция в графиката и живописта; Синтетичните изкуства и тяхното взаимодействие при създаване на художествено произведение.

Цели и задачи

  • Да обогатява познанията на участниците за света на изящните изкуства, чрез запознаването им с изобразителни техники, изразни средства, направления, школи, големи майстори и подпомага емоционалното общуване с образци на това изкуство
  • Да анализира възможностите и потребностите на деца-таланти чрез интерактивни методи за индивидуална работа чрез обединяване усилията за развитие и популяризиране на изящното изкуство
  • Да развива визуалното мислене в посока вариативно изграждане на образи в плоскост и в пространството
  • Да надгражда естетическия вкус към красивото, градивното и възпитава хармония във възприемането на околната среда чрез експериментиране с материали и техники
  • Да стимулира процеса за самостоятелна дейност чрез разширяване на възможностите за творческа изява (участия в базари, изложби, конкурси и др.)

Първият модул "Небесна дъга“ е основополагащ в обогатяването на познанията за изящното изкуство като цяло, за видовете и жанровете в живописта и графиката, запознава участниците с образци на художествени произведения, с разнообразието от изразни средства, материали, техники, развива интереса към цветовете като основа за облагородяване на духа.Той поставя основата в обучението по цветознание и развитие на цветовото възприятие, спектралните цветове, нюансите и отенъците. Обогатява познанията за линейна и въздушна перспектива, за рисуване на обемни геометрични фигури с различен материал, за композиране на формата в пространството.

Вторият модул "Светлини и сенки" поставя в центъра графиката като изкуство. Акцентът пада върху рисуването с молив на обемни и геометрични тела, върху светлосеннъчното изграждане на предмети с щрих, изработването на натюрморт, композиране на портрет, на фигури в движение и др.

Третият модул на проекта "Магията на цветовете" се занимава с цветния спектър и неговото значение в живописта, с интегрирането на цветовете, с материали и способи за предаване на фактурна повърхност и как се създава цветова база.

Четвъртият модул "Графика и дизайн" третира проблеми като "Ритъмът - изразно средство в пластичното изкуство", представя техники за постигане на внушение за раздвиженост, динамика и жизненост, запознава с художествените условности в изкуството. В програмата са включени много практически пленери, срещи с художници и графици, посещения в художествени ателиета, изложби и др.

Пети модул "Смесени техники" запознава участниците с разнообразни възможности за постигане на по-голяма изразителност, по- сложна и богата текстура, по-въздействащо зрително впечатление и оригиналност.

Шести модул „Графика и илюстрация“ запознава участниците в проекта с особеностите на графичния дизайн, с видовете графични техники и оформянето на печатни издания. Особено внимание се обръща на техниката “суха игла“(равюра), предвидени са мното практически упражнения за обработка на изображения. Този модул приключва със самостоятелен проект.

Седми модул "Рисуване от натура на битови предмети - етюди" – основни задачи: култивиране на композиционен усет и развиване на отношение към формата, натюрморт, човешка фигура, глава. Цели овладяване на различни рисунъчни и живописни техники на работа с различни материали. Включва задачи от натура – натюрморт с битови предмети. Акцентува се върху обема чрез правилната употреба и подредба на елементите на светлосянката и символиката на цвета.

Осми модул "Фигуралната композиция в графиката и живописта" – разглежда особеностите, теми и сюжети, видове, пресъздаване на идеи чрез образите и техните действия, на форми, изображения, светлини, сенки, цветни петна, линии, черни и бели петна. Разглежда композицията като израз на цялостния светоглед и стил на твореца, на идейния замисъл, вложен от него в конкретната творба (портрет, пейзаж, натюрморт и др.)

Девети модул "Синтетичните изкуства и тяхното взаимодействие при създаване на художествено произведение" – занимава се с видовете синтетични изкуства и техните особености, със съвременните практики на взаимодействие, форма и съдържание на художественото произведение, с творческия труд на художника, художествени шрифтове и тяхното приложение в практиката, с материали и изразни средства, декоративни елементи, с реални и фантазни образи, фигурални нефигурални композиции, обем на ръбести предмети, контрасти и детайли.

Обучението се провежда в малки групи при отлични условия от квалифицирани специалисти. Преди започване на първи модул се извършва подбор на кандидатите, за който е предвидена проверка на уменията и кратко събеседване с тях. Предимство имат изявили се успешно на конкурси млади дарования, носители на награди и отличия.

НАПРЕДНАЛИ:

Първо ниво: Скица, рисунка и отпечатък, монотипия, кредов картон, графичен отпечатък от апликация, гравиране – участниците задълбочават познанията си в тези области на живопистта и гарфиката.

Второ ново: Рисуване на фигурална композиция, видове композиция: диагонална, триъгълна, кръгова, фризова и др. - доусъвършенстване на познанията в сферата на фигуралната композиция и видове, включва специални практически задачи.

НАЧИНАЕЩИ:

Първо ниво: Пропорции на човешкото тяло - запознаване с основни понятия, свързани с рисуване на човешко тяло.

Второ ниво: Елементи на композицията в изобразителното изкуство, основни принципи на изграждане – запознаване с основни понятия в живописта и графиката и първи творчески опити, развиване на умения за изпълнения на конкретни художествени задачи.

Прием на документи, информация и записвания на: info@forbgkids.org или лично в Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5 (срещу Община Бургас). Телефони за връзка: 0887 201033; 0882 723760.