Модулен проект по нови технологии "Въведение в програмирането с Java"

Модулният проект по нови технологии "Въведение в програмирането с Java" е предназначен за изявени ученици от среден курс, на възраст от 15 до 19 години с подчертан интерес към информатиката, които желаят да се развиват изпреварващо в сферата на новите технологии и да задълбочат знанията си и усъвършенстват уменията си за типове данни и оператори, за контролни програмни структури, класове, обекти и методи, пакети и интерфейси, използване на вход и изход, многонишково програмиране, обработка на изключения, запознаване с Eclipse, Tomcat, JSP, Servlet и други технологии, въведение в алгоритмите, бази данни Oracle и Java++ . Проектът не дублира изучаваното в училище и извънкласните форми по информатика.Той цели изпреварваща и надстройваща подготовка в посочената сфера.Предвидени са индивидуални задачи, разработване и представяне на проекти. Практическите умения на децата-участници в проекта ще улеснят бъдещото използване на компютърните езици в реални уебпроекти и ще подпомогнат за доразвиване и реализация на собствени творчески идеи. Проектът включва шест модула: Въведение в програмирането с Java, Обектно ориентирано програмиране с Java, Разработване на Web приложения с Java, Алгоритми на Java, Бази от данни Oracle, Java++.  Обучението се осъществява в малки групи, при отлични условия. На най-изявените се предлагат  възможности за участия в семинари, специализации, стипендии, практики във водещи ИТ-фирми. Участниците в проектите участват в благотворителна и природозащитна дейност, за което получават атестат.

Първи модул "Въведение в програмирането с Java" се занимава с основи на Java, въведение в типове данни и оператори, контролни програмни структури, въведение в класове, обекти и методи и завършва с разработване и представяне на проект.

Втори модул "Обектно ориентирано програмиране с Java" разглежда наследяване, обработка на изключения, използване на вход и изход, многонишково програмиране  и приключва с представяне на авторски проект.

Трети модул "Алгоритми на Java" въвежда участниците в света на алгоритмите, рекурсия и итерация, разглежда понятията сложност на алгоритъм, структури от данни, сортиране чрез сравняване, сортиране чрез трансформация, теория на графите, динамично оптимиране и завършва с разработка на проект.

Четвърти модул "Бази данни Oracle" обръща внимание бази данни Oracle, въведение в езика SQL, SQL за напреднали и се занимава с решаване на практически задачи.

Пети модул "Разработване на  Web приложения с Java технологии" разглежда инсталиране на среда за програмиране Eclipse, основните функционалности на  Eclipse, представя Tomcat, въвежда в технологии JSP, Servlet, HTML, CSS, Java Script - изпитната задача е авторски проект.

Шести модул "Java++" – участниците се занимават Git, Design patterns и изпълняват практически задачи.

 

Формуляр за кандидатстване (MS Word format) моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org

Календар

-
Център за млади таланти предлага новите си модулни проекти